logo

Når ikke målene for responstid for ambulanse

Ingen av helseregionene når målene om at ambulansen skal være framme på hendelsesstedet innen 12 minutter i tettbygde strøk og innen 25 minutter i grisgrendte strøk.

Publisert 02.12.2021

Det viser tallene for 2020 når Helsedirektoratet i dag viser resultatene for revidert nasjonal kvalitetsindikator som måler dette, skriver Helsedirektoratet​.

Indikatoren viser tiden det tar fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) mottar varsel til ambulanse er fremme på hendelsesstedet. Dette er en av i alt 100 nasjonale kvalitetsindikatorer Helsedirektoratet oppdaterer i dag:

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI)

Det er etablert veiledende responstidsmål for ambulansetjenesten for akuttoppdrag (hastegrad rød) (1).  I byer og tettsteder bør ambulansen være fremme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 90 prosent av hendelsene. I grisgrendte strøk bør ambulansen være fremme på hendelsesstedet innen 25 minutter i 90 prosent av hendelsene.

"Norge har ambisiøse målsettinger til responstid. Når vi sammenligner oss med de andre nordiske landene, er resultatene for Norge på linje med eller raskere en enn disse", sier Steinar Olsen avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. 

Helsedirektoratet arbeider med å vurdere målkravet for responstid. 

Bedre rapportering styrker forbedringsarbeidet

Helsedirektoratet har arbeidet med revisjon av indikatoren. Revisjonsarbeidet har bidratt til bedre innrapportering av data og bedre kvalitetskontroll. Det er etablert et system for geografisk posisjonering for å kunne å identifisere nøyaktig om hendelsene skjer i tettbygde eller grisgrendte områder innenfor AMK-områdene. 

Kvalitetsindikatoren gir helsetjenesten et bedre grunnlag for forbedringsarbeid. Den gir også befolkningen innsikt i hvor raskt tilgjengelig ambulansen er i deres område. Den gir i tillegg viktig kunnskap til blant annet interesseorganisasjoner og aktørene som inngår i akuttmedisinske beredskap.

Ingen regioner når målsettingen for responstiden

Resultatene for 2020 viser at det er noe variasjon i responstid mellom helseregionene. I tettbygde strøk i Helse Nord var ambulansen fremme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 77,7 prosent av hendelsene, mens andelen i Helse Vest var på 65,5 prosent. Andelen i Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge (HMN) var på henholdsvis 74,4 og 71,1 prosent. 

Også i grisgrendte strøk er det noe variasjon mellom de regionale helseforetakene. Ambulanse var fremme innen 25 minutter i 86,0 prosent av hendelsene i Helse Sør Øst, mens tilsvarende andel i Helse Nord var 78,1 prosent. I HMN og Helse Vest var andelene henholdsvis 82,4 og 78,9 prosent.  

Når vi ser på de enkelte AMK-områdene i Norge varierer andelen i tettbygde strøk mellom 88,2 prosent i AMK Førde og 61,2 prosent i AMK Sørlandet. I de grisgrendte områdene var det kun AMK Oslo og AMK Stavanger som var nær målsettingen om at ambulansen skal være fremme innen 25 minutt i 90 prosent av hendelsene, med henholdsvis 89,8 og 88,8 prosent. De AMK-områdene som var lengst unna målsettingen i grisgrendte strøk var AMK Tromsø og AMK Førde med henholdsvis 76,7 og 76,3 prosent.

Positive tall for HMN

Når det gjelder gjennomsnittlig ventetid (somatikk) fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes, er målet under 50 dager i 2022, og en reduksjon sammenlignet med året før. HMN ligger lavest av alle regioner med ventetid på 56,6 dager (gjennomsnitt: 60,4 dager), og har redusert med 13,4 dager fra året før.

Innen psykisk helsevern er det målkrav om gjennomsnittlig ventetid på under 40 dager fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes. HMN klarer ikke kravet, med 48,1 dager, og har økt med 2,2 dager fra forrige måling. Det er kun Helse Vest som klarer kravet.

Kravet på 30 dager gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, klarer HMN fint med 27,2 dager.

Innen epikrisetider er det målkrav på 60 % sendt innen én dag etter utskrivning innen både tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern. HMN klarer nesten kravet, TSB 81,3 %, PHV 59,4 %.

Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern i HMN er 126. Det har dermed økt med 11 fra andre tertial 2020. HMN klarer ikke kravet om å redusere fra 2020.​

Klarer ikke alle krav

Når det kommer til forbruk av bredspektret antibiotika i sykehus, er det et mål om reduksjon med 30 % i 2021, fra 2012-nivå. HMN har samlet redusert forbruket med 12,8 % i 1. tertial 2021 sammenlignet med 2012 og er langt unna målet på 30 % reduksjon.

Korridorpasienter: HMN ligger igjen lavest i landet med 811 korridorpasienter, men økte med 356 pasienter fra 2. tertial 2020 til 1. tertial 2021.​

HMN ligger høyest når det kommer til andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 24 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp. HMN prosentandel er 69,2 %. Helse Møre og Romsdal ligger nest høyest av alle helseforetak med 81,5 %.

HAI-tall ned i HMN

HMN har i flere år ligget over de andre regionene når det kommer til forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus (HAI) - andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant pasienter på sykehus på målingstidspunktet. De 4 hyppigst forekommende typer helsetjenesteassosierte infeksjoner er inkludert og omfatter: urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområdet og septikemi (blodforgiftning). I 2021 har imidlertid andelen sunket slik at HMN er nede rundt landsgjennomsnittet (2,6 %).