logo

Forbedringsprisen 2021 til ØNH-avdelingen ved St. Olavs/Tonsilleregisteret

Helse Midt-Norge RHF lyste høsten 2021 ut Forbedringsprisen 2021, for å løfte frem gode kvalitetsforbedringsprosjekter i regionen. Det kom inn mange gode forslag, og valget falt til slutt på det juryen karakteriserte som et "forbilledlig eksempel på kvalitetsforbedring i praksis". Gratulerer med prisen til ØNH-avdelingen ved St. Olavs Hospital, i samarbeid med Tonsilleregisteret!

Publisert 15.02.2022
En gruppe kirurger som utfører kirurgi

Prosjektleder Vegard Bugten er både overlege ved ØNH-avdelingen ved St. Olavs Hospital, faglig leder i Tonsilleregisteret og prosjektansvarlig. Han og teamet bestående av prosjektleder Siri Wennberg (Tonsilleregisteret), prosjektmedarbeidere Marit Furre Amundsen og Martin Blindheimsvik i tillegg til forslagsstiller og avdelingssjef Ståle Nordgård ved ØNH-avdelingen, ble overrasket med prisen i et digitalt møte før jul. Nylig orienterte Bugten om prosjektet til styret i Helse Midt-Norge RHF. 

Her kan du se video av overrekkelsen v/adm. direktør Stig Slørdahl, og vinnernes reaksjon

Her finner du mer utfyllende informasjon om prosjektet, publisert ​av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) på Helse Nords nettsider:
Endret operasjonsteknikk ga færre blødninger og reinnleggelser - Helse Nord RHF 

Juryens begrunnelse

Det kom inn mange gode forslag og juryen hadde en vanskelig jobb, men begrunnet tildelingen med dette:

Vinnerprosjektet er et forbilledlig eksempel på kvalitetsforbedring i praksis. Ut fra kjent kunnskap om risiko og uønsket variasjon har prisvinnerne iverksatt tiltak som har dokumentert effekt på kvalitet og pasientsikkerhet. De har satt klare resultatmål før oppstart og har oppnådd gode resultater. Konkret ved at reblødninger etter tonsilleoperasjon er signifikant redusert etter omlegging til ny operasjonsteknikk, samt at det er etablert systematikk i at fast personell utfører bestemte inngrep. I tillegg til at det er ressursbesparende, er selvsagt det viktigste her at mange pasienter er spart for den traumatiske og potensielt farlige opplevelsen som en postoperativ blødning er. Selv om prisen går til Avdeling for Øre-Nese-Hals på St. Olavs i tett samarbeid med Tonsilleregisteret, vil vi løfte frem at dette et nasjonalt samarbeidsprosjekt som involverer andre sykehus, herunder Molde og Namsos som også har hatt gode resultater. Det har vært sterkt fokus på læring og erfaringsdeling på tvers, blant annet ved at det er spilt inn instruksjonsvideoer som er videreformidlet til andre avdelinger som ikke har deltatt. Gode resultater etter kvalitetsforbedringsprosjekter bør og skal deles med andre, slik at kunnskapen kommer flere pasienter til gode. Det håper vi denne prisen vil bidra til. 

Prisen er på 100 000 kroner og skal brukes til videre kvalitetsforbedring i avdelingen.​​

Her kan du finne flere resultater fra ​Tonsilleregisteret​​