logo

2018

Regional utviklingsplan 2019-2022 (2035) vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF i desember. Planen omhandler sentrale virkemidler som digitalisering, standardisering og felles regionale løsninger for å møte helsetjenestens utfordringer i årene som kommer.Arbeidet med anskaffelse av ny, felles journalløsning for hele helsetjenesten i regionen har fortsatt i 2018 i regi av Helseplattformen, og i desember leverte leverandøren EPIC et endelig tilbud. 

Dette jobbes det med:

 • Gjennomføringsfasen av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) startet i 2018. Prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan og det jobbes med gjennomføring av nye anbud.
 • Det blir nedlagt et betydelig arbeid for å nå målene i den gylne regel, det vil si høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling sammenlignet med somatikk. Målet blir ikke oppnådd for alle indikatorene. 
 • Foretaksgruppen har en positiv utvikling på flere av indikatorene for pasientsikkerhet, blant annet innenfor andel sykehusinfeksjoner og forbruk av antibiotika. 
 • Helseforetakene i Midt-Norge jobber målrettet med å utarbeide planer for iverksetting av del 2 og 3 i ny ordning for legers spesialistutdanning (LiS). Alle helseforetakene etablerer egne lokale innføringsprosjekter for ny LIS-ordning.
 • Helse Midt-Norge følger opp Riksrevisjonens undersøkelse om bierverv i spesialisthelsetjenesten, både som et selvstendig tema og som et tema i forbindelse med foretaksgruppens arbeid med etikk og antikorrupsjon.
 • Nytt psykiatribygg ved Sykehuset Levanger – Psykiatriløftet – i Helse Nord-Trøndelag HF åpnes august 2018.
 • Alle helseforetakene i Midt-Norge jobber kontinuerlig med å forebygge avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), og alle helseforetak i regionen ser en nedgang på avbrudd i døgnbehandling.
 • På tross av stort fokus, når Helse Midt-Norge pr 2. tertial 2018 ikke målet om at andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 kreftformene skal være minst 70 prosent. 
 • Foretaksgruppen forbereder innføring av pakkeforløp innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra 2019.
 • Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital HF har en sentral rolle i den nasjonale helseøvelsen høsten 2018. I forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture, fikk organisasjonen en unik mulighet til å trene beredskap sammen med Forsvaret, NATO og frivillige organisasjoner.
 • Helse Midt-Norge følger den økonomiske situasjonen i helseforetakene tett. Det skal gjennomføres store investeringer i både bygg og IKT i de neste årene. Det blir viktig å hente ut gevinstene som ligger som forutsetning for investeringene, samt et økt fokus på styring av likviditet i foretaksgruppen. 

Ventetid:

For året under ett var gjennomsnittlig ventetid 57 dager, som er lavest av alle helseregionene i landet. Samtidig har det skjedd en økning tilsvarende èn dag sammenlignet med 2017.

Fristbrudd:

Det var en liten økning i fristbrudd i 2018 sammenlignet med 2018. Regionen har arbeidet aktivt med å redusere variasjon i ventetider og kapasitet, blant annet gjennom interregionalt samarbeid. 

Økonomisk årsresultat:

602 millioner kroner

Dokumentasjon:
Sist oppdatert 30.04.2023