logo

2019

Det har vært nedlagt et betydelig arbeid i 2019 for å nå målene i den gylne regel, det vil si høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling sammenlignet med somatikk. Likevel har ikke Helse Midt-Norge nådd målene for psykisk helsevern voksne og psykisk helsevern barn og unge. Målene er nådd for ventetid og aktivitet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Arbeidet med anskaffelse av ny, felles pasientjournalløsning for hele helsetjenesten i regionen har fortsatt i 2019, og utviklingsarbeidet ble påstartet for fullt høsten 2019. 

​Dette jobbes det med:

  • Fra 1. mars 2019 ble virksomheten i Helseplattformen overdratt til Helseplattformen AS. Helseplattformen AS ble stiftet i februar 2019 og overtok det vesentligste av oppgavene med innføring av ny systemløsning for pasientjournal fra Helse Midt-Norge RHF.
  • Det jobbes kontinuerlig for å redusere ventetider og fristbrudd. Ved de minste sykehusene er det vanskelig å få på plass spesialister innenfor alle fagområder.
  • Det ble gjennomført ny konkurranse for utbygging av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal i 2019, og Skanska er kontrahert som entreprenør.
  • Helseforetakene i regionen jobber alle godt og systematisk med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid, men til tross for dette har man fortsatt utfordringer med å nå alle.
  • Det er gjort innsats på flere områder for å bedre tilbudet av spesialisthelsetjenester til barn i barnevernsinstitusjoner.
  • Helseforetakene arbeider systematisk med å redusere forbruket av bredspektret antibiotika.  Alle sykehus har etablert antibiotikastyringsteam som bidrar aktivt med konkrete tiltak for korrekt antibiotikabruk.
  • Siden mai 2018 har Helse Midt-Norge RHF hatt ledelsen av og sekretariatet i Beslutningsforum for nye metoder.
  • Totale midler avsatt av egne midler til forskning, innovasjon og utvikling i regionen utgjorde 421 millioner kroner og inkluderer øremerkede midler til forskning fra eier.
  • Innovasjonsområdet har blitt styrket de senere årene gjennom en økt ressursbruk til utvalgte prosjekter.  Innovasjons-samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og næringslivet er videreført og styrket, blant annet gjennom videreutvikling av Fremtidens pasientrom i Helse Nord-Trøndelag, en testarena for forskning og utvikling av ny teknologi og nye arbeidsprosesser i sengepost.Økningen i kjøp av helsetjenester utgjør 4,9 prosent om en ser bort fra kjøp fra datterforetakene. Kostnader knyttet til ambulanse, samt kjøp av tjenester innen psykisk helsevern står for den største andelen av kostnadsøkningen. 
  • Etter å ha implementert del 1 av ny spesialistordning for leger høsten 2017, fullførte helseforetakene i Helse Midt-Norge innføringen av del 2 og 3 i den nye ordningen.

Ventetid:

Ved utgangen av 2019 hadde Helse Midt-Norge en samlet gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste på 59 dager. Dette er en økning på to dager fra 2018.

Fristbrudd:

Andelen fristbrudd er 2,4 prosent i 2019 og ligger på samme nivå som i 2018. 

Regionen har arbeidet aktivt med å redusere variasjon i ventetider og kapasitet, blant annet gjennom interregionalt samarbeid. 

Økonomisk årsresultat:

530 millioner kroner

Dokumentasjon:
Sist oppdatert 30.04.2023