logo Helse Midt-Norge

Ventetid

Her finner du informasjon om utvikling i ventetid i Helse Midt-Norge.

Da helseforetakene ble etablert i 2002 var det stor forventning til at ventetida til behandling på sykehus skulle bli kortere. I Midt-Norge var den gjennomsnittlige ventetida for pasienter som sto på venteliste på nær ett år. Det første som skjedde var at vi ryddet i listene og fikk fram de reelle tallene.

Ventetid er knyttet til planlagt behandling der du som pasient er henvist til behandling eller utredning hos spesialist (ofte omtalt som elektiv behandling). Øyeblikkelig hjelp inngår ikke i dette. I akutte situasjoner handler det om minutter og beredskap.

 

Oversikt ventetid fra 2001 til 2020

Oversikt over ventetid fra 2001 til 2020


 

Da ventetid ble satt på dagsorden i 2002 var det de som sto på venteliste man hadde fokus på. I dag rapporteres det på hvor lang ventetid de pasientene som er behandlet, har stått på venteliste. Kravet er at gjennomsnittlig ventetid ikke skal ligge over 65 dager. For mange pasientgrupper er ventetida kortere enn dette.

Når tallene brytes ned på helseforetak, diagnoser og avdelinger får man avdekket  flaskehalser og kan sette inn tiltak for å bli bedre. Det rapporteres på ventetid hver måned og dette inngår i statusrapporten som regelmessig legges fram for helseforetakets styre.

Du finner statistikk om ventetid på

Gjennom tjenesten «Velg behandlingssted» vil du finne oppdatert informasjon om forventet behandlingstid for ulike tilstander ved norske sykehus og institusjoner.

Sist oppdatert 02.08.2021