logo

Robust mobilt helsenett

Nasjonalt prosjektet for Robust mobilt helsenett anskaffer og bygger opp en nasjonal tjeneste for mobilt nett. Prosjektet retter seg primært mot å støtte dagens og fremtidens behov for robust mobil datakommunikasjon i de prehospitale tjenestene.

Publisert 07.06.2018
Sist oppdatert 30.04.2023
Et nærbilde av en mobiltelefon

I tråd med det økende omfanget av mobile tjenester, så skapes det et behov for et sikrere og mer robust mobilt samband. I helsesektoren ser vi det dette gjennom et stadig større behov for oppkobling av mobile enheter, med tilhørende tjenester, opp mot helsenettet.

Det er Nasjonal IKT som anskaffer og bygger opp den nasjonale tjenesten for mobilt nett. Det regionale prosjektet i Helse Midt-Norge vil ta i bruk den nye tjenesten fra Norsk Helsenett og implementere denne som en tjeneste fra Hemit.

Selv om prosjektet primært er rettet mot de prehospitale tjenestene, har det løsninger som kan anvendes av andre helsetjenester som kan/vil ha behov for robust mobil datakommunikasjon. På sikt kan derfor løsningen innføres i både helseforetakene og kommunehelsetjenesten i regionen, men begrenses i dette prosjektet til ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge.

Prosjekteier er Sindre Mellesmo, klinikksjef for Klinikk for akutt- og mottaksmedisin ved St. Olavs Hospital. Prosjektet er lagt til programstyre Teknologi og infrastruktur og planleggingsfasen vil starte i september.