logo Helse Midt-Norge

Avtalespesialister

Avtalespesialistene er selvstendige næringsdrivende som driver spesialistpraksis. De har individuelle avtaler med det regionale helseforetaket og utfører poliklinisk behandling på lik linje med sykehusenes poliklinikker.

Alle henvisninger til psykisk helsevern for voksne i opptaksområdet Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag, uavhengig av om det skal til avtalespesialist eller DPS, skal sendes til helseforetaket for rettighetsvurdering.
Henvisninger til St. Olav hospitals opptaksområde vil inntil videre være som tidligere.
 
Bakgrunn:
Pasienter som blir henvist til DPS skal få henvisningen vurdert innen ti dager, og dersom pasienten blir vurdert til rett til helsehjelp skal pasienten få tildelt en juridisk bindende frist for når helsehjelpen skal starte.
 
Pasienter som har blitt henvist til avtalespesialister innen psykisk helsevern, har ikke hatt samme rettigheter.
 
Alle regioner er nå i prosess med å innføre rettighetsvurdering for alle henvisninger til psykisk helsevern. Dette betyr i praksis at fastlegen/henviser nå skal sende alle henvisninger direkte til DPS for rettighetsvurdering. Fastlegen/henviser skal ikke sende henvisninger direkte til avtalespesialist.
 
Dette betyr at alle pasienter med behov for utredning og behandling innen psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten skal få henvisningene rettighetsvurdert, og få en juridisk bindende frist for når behandlingen skal starte.

Vi har avtaler med spesialister innen 16 fagområder, og disse bidrar til å sørge for at du kan få et godt poliklinisk tilbud så nært der du bor som mulig. For å få behandling hos en avtalespesialist må du først få en henvisning fra en behandler som har henvisningsrett. Dette vil oftest være fastlegen din.

Avtalespesialisten skal vurdere henvisningene etter nasjonale føringer. Henvisningene blir individuelt vurdert, og dersom henvisningen vurderes som en hastesak, vil du kunne komme til behandling raskere.

Når du har fått plass på ventelisten hos en avtalespesialist gjelder ikke behandlingsfristen lenger, og du må vente til spesialisten har ledig time.

Avtalespesialistene har egne satser for egenandeler. Psykologspesialistenes takster for egenandel finner du her. Leger tar i utgangspunktet ordinær egenandel, men kan ta ekstra betaling for forbruksmateriell. Egenandel blir automatisk beregnet inn i grunnlaget for at du kan få frikort. Du finner mer om dette på helsenorge.no.

Vi arbeider for å utvikle bruk av avtalespesialister for å kunne realisere helsepolitiske mål. Gjennom rammeavtaler med Legeforeningen og Psykologforeningen reguleres forholdet mellom det regionale helseforetaket og avtalespesialister. I tillegg er det utarbeidet egen regional handlingsplan for avtalespesialister i Midt-Norge.

Regional handlingsplan for avtalespesialister i Midt-Norge 2019 - 2021

Avtalespesialister utgjør en viktig ressurs i helseforetakenes sørge-for-ansvar, og det er en målsetting at avtalespesialistordningen skal integreres som en del av og som en aktiv ressurs i en samlet spesialisthelsetjeneste i Midt-Norge. Videre er intensjonen at avtalespesialistordningen skal benyttes på en optimal måte i et samarbeid med de lokale helseforetak, og i tråd med de strategier som til enhver tid gjelder.

Les handlingsplanen her

Som pasient hos avtalespesialist betaler du for tjenesten etter takster som er fastsatt nasjonalt. I tillegg til den offentlige egenandelen k,an avtalespesialisten ta ekstra betaling for forbruksmateriell. Den ekstra kostnaden vil ikke komme på egenandelskortet.

Avtalespesialister innen psykisk helsevern kan ta andre takster for ikke møtt til time. De er ikke omfattet av forskrift om egenandel. 

Den delen av egenbetalingen som utgjør den offentlige satsen, føres på egenandelskortet og gir grunnlag for frikort. 

Du har de samme rettigheter når du undersøkes og behandles hos en avtalespesialist som når du oppsøker en offentlig poliklinikk på et sykehus. Siden avtalespesialistene er en del av spesialisthelsetjenesten, må du ha henvisning fra lege, enten en fastlege, privat spesialist eller fra lege på sykehus.

Transport og reisekostnader

Du betaler egenandel ved reiser til en avtalespesialist. Om du reiser til en avtalespesialist i en annen region, dekkes bare reise til nærmeste spesialist som kunne gitt den aktuelle tjenesten.

Du kan lese mer om pasientreiser hos helsenorge.no

Årlig brev - 2019

Årlig brev sendes til avtalespesialistene, og skal gi en status for det arbeidet for som har vært utført i det foregående år. I tillegg skal årlig brev fremheve de områdene som Helse Midt-Norge RHF skal prioritere i 2019.

Henvisninger fra fastleger til avtalespesialister

Styring og utvikling av avtalespesialistordningen

Som avtalespesialist skal du følge de regionale prosedyrene innen fagfeltet ditt.

Som avtalespesialist må du også holde deg oppdatert på nye prosedyrer og retningslinjer innen smittevern som du finner hos Regionalt kompetansesenter for smittevern (RKS)

Oversikt over godkjente høreapparater, ørepropper og tinnitusmaskerere hos Hjelpemiddeldatabasen

Behov for tolk

Dersom det er behov for tolk skal avtalespesialisten bestille dette etter de avtaler som foreligger. Trykk her for mer informasjon​

Har du spørsmål om ordningen kan du kontakte oss på e-post

Oversikt over avtalespesialister i Midt-Norge

Via denne lenken kommer du til oversikten over våre avtalespesialister

 


 

Sist oppdatert 06.01.2023