logo

Bedre oppgavedeling

Ny og bedre oppgavedeling skal dra nytte av helsearbeidernes kompetanse og bakgrunn. Det er pasientens behov som er avgjørende for hvordan oppgavene fordeles.

I Helse Midt-Norge jobbes det aktivt med oppgavedeling og samhandling. Fra 2015 tildeles midlene fra helseforetakene i Helse Midt-Norge.

Deling av kunnskap mellom fagpersoner gir et godt utgangspunkt for å samarbeide. Da får pasienten bedre mulighet til mestring og medvirkning. Dette gjelder både på sykehusene og i kommunehelsetjenesten.

Ny kunnskap og ny teknologi gjør det mulig å tilby behandling og utredning til stadig flere pasienter. Nye metoder og behov for bedre organisering gjør det nødvendig å tenke nytt i helsesektoren.

​I perioden 2011-2015 har Helse Midt-Norge årlig tildelt rundt 25 millioner kroner til prosjekt som skal gi bedre samhandling, arbeidsdeling og flyt i sykehusene og på tvers av nivåene i helsetjenesten.

Fra 2015 har midlene blitt overført til helseforetakene i Helse Midt-Norge. Helseforetakene skal sette av midler til bedre oppgavedeling og samhandling med kommunene.

Presentasjoner

Prosjektbeskrivelser

T​ilknyttede tema 

Jobbgliding og bedre oppgavedeling vil ofte være knyttet til forbedringsarbeid, innovasjon, utdanning og kompetanse, samhandling mellom nivåer og enheter.

Innovasjon
Utdanning


S​amhandling

Sist oppdatert 09.11.2021