logo Helse Midt-Norge
En baby med en hånd i ansiktet

Kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitet og pasientsikkerhet handler om det helsepersonell gjør hver eneste dag i sykehusene. Pasientene skal være sikre på at tjenestene virker, er likeverdige og trygge, og at de henger godt sammen gjennom hele forløpet. For å få til dette må vi jobbe systematisk og målrettet i samarbeid med pasienter og pårørende, og vi må sikre god samhandling i hele helse- og omsorgssektoren.

​Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge for perioden 2023-2026 er forankret i Regional handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet. Handlingsplanen bygger på Strategi 2030, regional og lokale utviklingsplaner og  Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023). Prioriterte mål og tiltak operasjonaliseres og konkretiseres i årlige planer.

Nasjonal handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet 2019-2023

Regional handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Midt-Norge 2023-2026

Årsplan kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Midt-Norge 2023

​Regional handlingsplan og tilhørende årsplaner følges opp i regionalt nettverk for kvalitet og pasientsikkerhet (Kvalitetsnettverket). Nettverket koordineres av Helse Midt-Norge RHF og har medlemmer fra sykehusforetakene og Sykehusapotekene HF. 

Mandat for Regionalt nettverk for kvalitet og pasientsikkerhet


​​Nettsiden I trygge hender 24-7 er en videreføring og videreutvikling av arbeidet i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen (2011-2013) og det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet (2014-2018). På nettsiden finnes en rekke verktøy for å understøtte kontinuerlig forbedring i den kliniske hverdagen:

I trygge hender 24-7​

Klage på behandling ved sykehus i Midt-Norge?

Du har rett til å klage dersom du er misfornøyd med behandlingen eller møtet med helsetjenesten. Her finner du mer informasjon om hvordan du går frem for å klage på behandling i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge
Illustrasjon

Nå kan du søke om midler til prosjekter med formål å forbedre kvalitet og redusere pasientskader

Helse Midt-Norge RHF lyste i høst ut 4 mill. kr. til pasientsikkerhetsprosjekter i regionen til bruk i 2024-2025, med søknadsfrist 19. november. Søknadene er nå til vurdering og tildeling blir kunngjort før jul. Les mer om utlysningen her!

Illustrasjon

Sentrale kilder for oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet

Det nasjonale systemet for å dokumentere kvalitet omfatter somatisk helsetjeneste, psykisk helsevern, rus og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Helsedirektoratet har ansvaret for å utvikle, formidle og vedlikeholde de nasjonale indikatorene.

Om nasjonale kvalitetsindikatorer

Årsrapporter nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI) fra 2016-

De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene har som mål å samle informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter. Hensikten er å bygge kunnskap som gir bedre og tryggere behandling for en lang rekke sykdomsgrupper.

Felles oversikt – nasjonale medisinske kvalitetsregistre

De fire helseregionene har etablert et Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre som drives av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Helse Nord.

I tillegg til en rekke lokale registre har vi i Midt-Norge seks registre med status som nasjonale kvalitetsregistre:

Seksjon for medisinske kvalitetsregistre ved St. Olavs Hospital HF har nasjonal sekretariatsfunksjon og er et felles driftsmiljø for de store nasjonale kvalitetsregistrene. Seksjonen er også et service- og kompetansemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved sykehusene i Helse Midt-Norge.

Nasjonale kompetansetjenester

For Helse Midt-Norge er følgende nasjonale kompetansetjenester godkjent etter ny forskrift og veileder:

Nasjonal kompetansetjeneste for pasienter med sammensatte lidelser
Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi
Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine
Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd- og bildeveiledet behandling
Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MRI
Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer
Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer
Nasjonal kompetansetjeneste for trening som medisin (godkjent 2015)

Omfanget av pasientskader ved norske somatiske sykehus har siden 2010 blitt kartlagt ved hjelp av Global Trigger Tool-metoden (GTT), for å avdekke forekomst av pasientskader over tid. Metoden innebærer å undersøke journaler for tilfeldige utvalgte pasientopphold, som trekkes to ganger i måneden. En liste med triggere (ord/begrep/kategorier) bidrar til å sile ut pasientopphold hvor journalen - med høyere sannsynlighet - dokumenterer pasientskade. Journalundersøkelsen utføres av et GTT-team bestående av en lege og to sykepleiere.

Ved GTT-metoden analyserer man ikke hvorvidt pasientskadene kunne vært forebygget eller ikke, fordi dette krever mer tid. Prosedyren er heller ikke tilstrekkelig presis for å kunne sammenligne resultater mellom sykehus. Men den er konsistent nok til at den kan brukes til å måle sykehusenes forbedring av forekomst av pasientskader over tid. Det forutsetter kontinuitet i teamene som gjennomfører journalundersøkelsen.

Det er minst ett GTT-team i hvert av helseforetakene i Midt-Norge. I 2021 ble det etablert et regionalt GTT-nettverk for å legge til rette for harmonisering av praksis og erfaringsdeling mellom de lokale teamene.

Les mer om Global Trigger Tool (GTT) og se resultater fra undersøkelsene

I Norge er det et mål at hele befolkningen skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester på tvers av geografi og sosiale grupper. Helseatlas er et nyttig verktøy for å sammenlikne befolkningens bruk av helsetjenester i forskjellige geografiske områder, uavhengig av hvilket sted pasientene behandles.

Les mer på helseatlas.no

Erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende er et viktig mål på kvaliteten i tjenesten. Folkehelseinstituttet gjennomfører årlig målinger av pasientens opplevelse av helsetjenesten (PasOpp-undersøkelsen). 

Les mer og finn resultater fra Folkehelseinstituttes brukerundersøkelser i helsetjenesten

Sist oppdatert 15.03.2023