logo Helse Midt-Norge

Utlysning av pasientsikkerhetsmidler for 2024-2025

Helse Midt-Norge RHF lyste i høst ut midler til prosjekter for bedre kvalitet og pasientsikkerhet, i 2024-2025. Søknadsfristen var 19. november og tildeling kunngjøres før jul.

Du kan søke om midler til prosjekter som skal:

 • Redusere pasientskader
 • Forbedre pasientsikkerhetskulturen
 • Forbedre arbeidsflyt og prosesser som understøtter utvikling og forbedring av helsetjenester
 • Bygge varige strukturer for:
  - læring etter pasientskader og uønskede hendelser
  - læring etter #Råbra-hendelser
  - læring og spredning av tiltak som gir tjenester av høy kvalitet

Krav til søknaden 

 • Søker må være ansatt i et av sykehusforetakene eller Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
 • Tildelte midler kan ikke brukes til ordinær drift eller til aktiviteter som ikke er en del av prosjektet
 • Det er ikke mulig å søke om midler til innkjøp av medisinsk-teknisk utstyr eller lignende med mindre dette er utstyr som inngår som ledd i forbedringsarbeidet
 • Prosjektet må være avsluttet innen 1. oktober 2025
 • Søknaden må sendes inn elektronisk (bruk lenken nederst på siden)
 • Prosjektet må være godkjent av nærmeste leder og forankret av klinikksjef, ved signert forankringsskjema som skal vedlegges søknaden:

Forankringsskjema klinikksjef (last ned før utfylling)

Hvilke prosjekter får støtte?

Prosjektene skal være innenfor målområdene til Regional handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Midt-Norge 2023-2026.

I årets utlysning vil Helse Midt-Norge RHF prioritere prosjekter innen følgende kategorier:

 • prosjekter som bruker resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre
 • prosjekter med mål om å forbedre pasientsikkerhetskulturen og som setter arbeidsmiljø/HMS og kvalitet/pasientsikkerhet i sammenheng
 • prosjekter som bygger videre på arbeidet med å realisere gevinstmålene for pasientsikkerhet som er definert for innføringen av Helseplattformen

Samarbeid lokalt og regionalt vektlegges i vurderingen av alle prosjektsøknader. Det er også tillatt å samarbeide med ideelle og private, samt med kommunehelsetjenesten, men prosjektleder må være ansatt i helseforetak. Det vil tilstrebes geografisk og faglig spredning ved tildeling, forutsatt at kvaliteten på prosjektene er god.

Kvalitetssjef eller tilsvarende, eventuelt fagdirektør i det enkelte helseforetaket, skal prioritere søknadene før de blir vurdert av det regionale helseforetaket. Denne prioriteringen innebærer både vurdering av søknadenes kvalitet og gjennomførbarhet, samt en rangering av søknader ut fra helseforetakets strategi og mål. En regional komité under ledelse av fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF tar beslutning om endelig tildeling basert på en helhetlig vurdering av kvalitet, behov og nytte. Tildeling kunngjøres innen årsskiftet.

Slik søker du

Søknadsskjemaet er elektronisk og søknaden kan lagres og redigeres underveis, frem til innsending. Knapp for lagring underveis finner du øverst i høyre hjørne i søknadsskjemaet. Prosjektbeskrivelsen er inkludert i søknadsskjemaet, men du kan ved behov legge ved inntil 5 siders vedlegg med figurer/tabeller eller annen relevant informasjon. I tillegg skal signert forankringsskjema legges ved søknaden (obligatorisk). Du laster opp vedlegg via søknadsskjemaet. 

Disse spørsmålene skal besvares i søknadsskjemaet

Tips til planlegging og gjennomføring av prosjekter finner du blant annet på www.itryggehender24-7.no

Søknadsfrist er 19. november 2023. Søknader levert etter fristen vil ikke bli vurdert.

Opprett søknad


Ved spørsmål, ta kontakt med:
Sist oppdatert 15.12.2022