logo Helse Midt-Norge
Illustrasjonsbilde av en fyrlykt ved fjorden i gråvær

Mål og strategier

Mål og strategier er grunnlaget for framtidig utvikling, prioritering, kultur- og holdningsendringer i spesialisthelsetjenesten.

​Planene skal gi retning for ønsket utvikling av helsetjenester og virksomhet.

Helse Midt-Norge RHF har det overordnede ansvaret for at oppgavene til helseforetakene blir løst i samsvar med helsepolitiske mål og prioriteringer innenfor de økonomiske rammer og ressurser som Helse Midt-Norge disponerer. Helse Midt-Norge er ett av fire regionale helseforetak i Norge og er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). 

Strategi 2030 gir føringer for utvikling og prioriteringer i Helse Midt-Norge og konkretiseres gjennom regionale planer og strategier på ulike nivåer.

Helse Midt-Norge har ansvar for systematisk styring av hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres. Dette er beskrevet i våre styrende dokumenter.

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene inneholder krav om hvilke oppgaver som skal utføres i det påfølgende år. Oppdragsdokumentet gis hvert år i foretaksmøte med Helse og omsorgsdepartementet. Foretaksmøtet er de regionale helseforetakenes øverste organ, og setter rammer og mål for virksomheten.

På samme måte stiller Helse Midt-Norge RHF krav til helseforetakene i regionen. Styringskrav og rammer sammenstiller Helse Midt-Norge RHFs styringsbudskap for året, med utgangspunkt i overordnede rammer samt økonomiske og faglige prioriteringer.

De regionale helseforetakene utarbeider en Årlig melding om foretaket som skal forelegges departementet. I meldingen rapporteres det på måloppnåelse på krav stilt i oppdragsdokument og foretaksmøter. På samme måte skal helseforetakene i regionen hvert år utarbeide en melding om foretaket som forelegges Helse Midt-Norge RHF.

Sist oppdatert 12.06.2024