logo Helse Midt-Norge
Illustrasjonsbilde av en fyrlykt ved fjorden i gråvær

Mål og strategier

Mål og strategier er grunnlaget for framtidig utvikling, prioritering, kultur- og holdningsendringer i spesialisthelsetjenesten.

​Planene skal gi retning for ønsket utvikling av helsetjenester og virksomhet. 

Strategi 2030

Prioriteringene skjer gjennom arbeid med, og rullering av, økonomisk langtidsplan og årlige budsjetter.

Helse Midt-Norge RHF har det overordnede ansvaret for at oppgavene til helseforetakene blir løst i samsvar med helsepolitiske mål og prioriteringer innenfor de økonomiske rammer og ressurser som Helse Midt-Norge disponerer. Helse Midt-Norge er ett av fire regionale helseforetak i Norge og er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Under finner du informasjon om oppdragsdokumenter, protokoller og årlig melding fra helseforetakene.

Visjon

På lag med deg for din helse

Hovedoppgaver

 • Pasientbehandling
 • Forskning
 • Utdanning av helsepersonell
 • Opplæring av pasienter og pårørende

Verdier

 • Trygghet
 • Respekt
 • Kvalitet

Hovedmål

Pasientbehandling og opplæring
 • Helse Midt-Norge skal gi likeverdige helsetjenester av god kvalitet, til riktig tid, tilpasset befolkningens og den enkelte brukers behov.
 • Helse Midt-Norge skal bidra til god samhandling innen spesialisthelsetjenesten og med andre deler av helsetjenesten uavhengig av tjenestenivå.
 • Behandlingsforløpet skal være forutsigbart, helhetlig og effektivt for pasient og pårørende.
 • Brukernes erfaring og kompetanse skal benyttes i planlegging og tilrettelegging av behandlingstilbud.
Organisasjon og ledelse
 • Ved hjelp av kompetente medarbeidere skal Helse Midt-Norge utvikle effektive og resultatorienterte organisasjoner.
 • Helse Midt-Norge skal være en målrettet faglig utdanningsarena for studenter
  og egne medarbeidere.
 • Virksomheten skal ivareta felles verdigrunnlag, etiske retningslinjer og
  medvirkning fra ansatte.
Forskning
 • Helse Midt-Norge skal holde høy faglig standard og kunne dokumentere det.
 • Forskning og utvikling skal være en naturlig og høyt prioritert del av
 • virksomheten i hele regionen.
Økonomi
 • Foretaksgruppen Helse Midt-Norge skal drives med god og pålitelig økonomistyring.
 • Samordning, effektiv drift og investeringer skal gi bidra til bedre pasienttilbud og sørge for at verdiene i foretaksgruppen vedlikeholdes og utvikles.

Styringsdokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Midt-Norge RHF

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene gis normalt ut en gang per år. Oppdragsdokumentene inneholder krav fra Helse- og omsorgsdepartementet om hvilke oppgaver som skal utføres i det påfølgende år, og hvilke krav som settes til de regionale helseforetakene.

Oppdragsdokument 2023​

Foretaksmøtet er foretakenes øverste organ. Foretaksmøtet setter rammer og mål for virksomheten i foretakene.
Det føres protokoll fra foretaksmøtet, som gjengir foretaksmøtets beslutninger.

Protokoll 2023

 

Styringsdokumenter fra Helse Midt-Norge RHF til helseforetakene

På samme måte stiller Helse Midt-Norge RHF krav til helseforetakene i regionen. «Styringskrav og rammer» sammenstiller Helse Midt-Norge RHFs styringsbudskap for året, med utgangspunkt i overordnede rammer samt økonomiske og faglige prioriteringer, og forteller hva sykehusene skal gjøre dette året.

Styringskrav og rammer

Protokoller fra foretaksmøter

 

Årlig melding

De regionale helseforetakene skal hvert år utarbeide en melding om foretaket som skal forelegges departementet. I meldingen rapporteres det på måloppnåelse på krav stilt i oppdragsdokument og foretaksmøte, samt om planer og plangrunnlag.

Regional årlig melding

På samme måte skal helseforetakene i regionen, hvert år utarbeide en melding om foretaket som forelegges Helse Midt-Norge RHF.

Lokal årlig melding

Nivå 1
Strategi 2030
 
 
 
 
 
 
Nivå 2
Regional utviklingsplan
Langtidsbudsjett
 
 
 
 
 
Nivå 3
Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020
Strategi for forskning i Helse Midt-Norge 2016-2020
 
 
Kommunikasjons-strategi for Helse Midt-Norge
Strategi for utdanning og kompetansutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020
Strategi for kjøp av eksterne spesialisthelsetjenester (planlagt)
 
Strategi for digitalisering i Helse Midt-Norge (planlagt)
 
 
 
 
 
 
Nivå 4
Regional helseberedskapsplan for Helse Midt-Norge
Regional handlingsplan for avtalespesialister i Helse Midt-Norge 2017-2021
Handlingsplan – opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge 2017-2021
 
Smittevernplan Helse Midt-Norge 2016-2020
Handlingsplan for Helse Midt-Norge RHFs håndtering av koronapandemien
 


Utgåtte planer og strategier:

 

Sist oppdatert 08.02.2023