logo Helse Midt-Norge
En mann og kvinne som smiler

Samhandling

Pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte.Samhandling betyr at våre helsetjenester skal være sammenhengende og koordinert fra kommune til spesialisthelsetjenesten.

 

For å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene framover, må sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet. Samhandling krever gjensidig tillit, prioritering, innsats og ressurser fra både kommunene og sykehusene. Det krever også utveksling av kunnskap og kompetanse. Alle involverte parter må samarbeide om å legge forholdene best mulig til rette. Vi har utarbeidet samarbeidsavtaler mellom helseforetakene og kommunene.

Fra 1. januar 2012 trådte samhandlingsreformen i kraft. Pasienter og brukere skal få bedre tjenester der de bor og sykdom skal forebygges. En større del av helsetjenestene skal leveres i kommunene

Samhandlingsreformen skal bidra til en mer samordnet, likeverdig helsetjeneste. Tettere samarbeid mellom kommuner og sykehus skal føre til bedre og raskere behandling for pasienter. Samhandlingsreformen vil derfor over tid påvirke og endre både prioriteringer og arbeidsprosesser i helsetjenesten.

Samhandlingsreformen er en retningsreform som har til hensikt å utvikle tjenestene til innbyggerne i samsvar med innbyggernes behov og framtidige utfordringer. Samhandling er grunnlaget for utvikling av gode helsetjenester i Midt-Norge.

Samhandlingsreformen

Gjennomføringen av samhandlingsreformen

Vi har gitt støtte til en rekke prosjekter for å utvikle bedre samhandling og jobbgliding i helsetjenesten. Her finner du eksempler på helsefaglig utviklingsarbeid:

Bedre oppgavedeling

Hva er et helsefellesskap? Se filmen nedenfor fra Helse Nord-Trøndelag HF.

Video om helsefellesskap, laget av Helse Nord-Trøndelag HF

Sist oppdatert 17.02.2023