logo Helse Midt-Norge
Bilde av bygninger med himmel bak

Ny finansieringsmodell

Helse Midt-Norge har vært gjennom et arbeid for å oppdatere modellen for å fordele inntekter mellom helseforetakene i regionen. Bakgrunnen er at den nasjonale modellene for å fordele inntekter mellom de fire helseregionene blir endret. Denne temasiden skal bidra til å sikre åpenhet og innsyn i arbeidet.

4. februar 2021 vedtok styret i Helse Midt-Norge RHF å ta i bruk den foreslåtte justerte modellen for inntektsfordeling mellom helseforetakene i regionen.

Modellen fases inn over tre år med full effekt fra 2024.

22. oktober 2020 vedtok styret for Helse Midt-Norge RHF å sende ut på høring forslag til ny modell for inntektsfordeling mellom helseforetakene i Midt-Norge.

Her finner du høringsbrevet

Her finner du høringsdokumentet som beskriver modellen

Her finner du en presentasjon av modellen

Fristen for å levere innspill var 30. november 2020.


  Resultat av høringen og innstilling fra administrerende direktør ble lagt fram for behandling i styret for Helse Midt-Norge RHF 17. desember 2020.

  Dette har skjedd:

  • Regjeringen oppnevnte i 2018 et utvalg for å gjøre en revisjon av modell for fordelingen av basisbevilgningen fra staten til de til de fire regionale helseforetakene. Utvalget la fram sin rapport (NOU 2019:24) den 16. desember 2019.
  • Styret i Helse Midt-Norge RHF (HMN) fikk 19. desember 2019 en orientering om Magnussen2-utvalgets rapport og ba på bakgrunn av dette om at inntektsmodellen i HMN ble evaluert.
  • En styringsgruppe og et arbeidsutvalg ble oppnevnt og forslag til justering av modell for fordeling av basisbevilgning til helseforetakene i Helse Midt-Norge ble lagt fram og godkjent 1. oktober 2020.
  • 22. oktober 2020 vedtok styret for Helse Midt-Norge RHF å sende forslaget ut på høring.
  • 4. februar 2021 vedtok styret i Helse Midt-Norge RHF å ta i bruk den foreslåtte justerte modellen for inntektsfordeling mellom helseforetakene i regionen. Modellen fases inn over tre år med full effekt fra 2024. 
  Saksframlegget for styret i Helse Midt-Norge RHF finner du i vår styreadministrasjon.


  Utredningsarbeidet har vært organisert slik:

  Grafikk organisering  «Regionalt direktørmøte» (omtalt i figuren over) består av AD-ene fra våre helseforetak og adm.dir. Stig Slørdahl.

  Styringsgruppa består av følgende personer:

  Adm.dir. Stig Slørdahl (RHF), adm.dir. Øyvind Bakke (HMR), adm.dir. Grethe Aasved (StOlav), adm.dir. Dag H. Hårstad (SAP), adm.dir. Tor Åm (HNT), Heidi Nilsen (økonomidir HMR), Rolf Tørring (øk-dir. HNT), Jan Morten Søraker (øk-dir. StOlav), Henrik Sandbu (fagdir RHF), Anne Katarina Cartfjord (HR-dir RHF), Anne-Marie Barane (øk-dir RHF), Nils Kvernmo (eierdir RHF), Tore Brudeseth (regionalt tillitsvalgt), Bjarte Jensen (konsernverneombud), Marit Fugledal (Regionalt brukerforum), Snorre Ness (Regionalt brukerforum). I tillegg møter utvalgsleder Kjell Solstad (rådgiver RHF).

  Sist oppdatert 09.11.2021