logo

4 mill. til bedre kvalitet og pasientsikkerhet i 2022

Helse Midt-Norge RHF tildeler 4 mill. kroner til kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsprosjekter i regionen til bruk i 2022-2023. Som i fjor er prosjekter med utgangspunkt i medisinske kvalitetsregistre prioritert - men vi ser også frem til å følge flere innovative og spennende prosjekter innenfor andre områder, inkl. psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Publisert 22.12.2021

Helse Midt- Norge lyste ut 4 mill. kr. til pasientsikkerhetsprosjekter i helseforetakene i regionen, til bruk i 2022-2023. 33 søknader kom inn, og 18 av disse ble tildelt midler, fordelt som følger på de tre sykehusforetakene: Helse Møre og Romsdal 9, St. Olavs hospital 6, og Helse Nord-Trøndelag 3 prosjekter. 

Alle prosjektene som fikk tildeling var i tråd med kriteriene for utlysningen, som  var at prosjektene enten skulle ta utgangspunkt i medisinske kvalitetsregistre, Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023), psykisk helsevern og TSB eller samhandling. Det var god spredning på tema, og flere prosjekter vil på ulike måter legge et godt grunnlag når Helseplattformen skal tas i bruk. ​

- Vi vet at 2022 blir et hektisk år, med en pågående pandemi samtidig som vi skal innføre Helseplattformen i vår region. Men nettopp når det er mye å gjøre er det viktig å ha fokus på forbedring, for å forenkle prosesser og sikre god kvalitet i tjenesten, sier assisterende fagdirektør Ragnhild Johansen. Hun er glad for at andelen søknader som har tatt i bruk medisinske kvalitetsregistre har økt siden fjorårets utlysning.

Ragnhild-Johansen-D-21-10-2021.jpg
- Medisinske kvalitetsregistre er en unik kilde til kunnskap om behandlingskvalitet og gir et godt grunnlag for systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet i klinikkene. Det er også positivt at vi får g​​ode prosjekter med høy kvalitet innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 

- Vi gleder oss til å følge alle prosjektene og oppfordrer til erfaringsdeling og bredding av kunnskap både underveis og når prosjektene forhåpentligvis videreføres i drift.

Pasientsikkerhetsprosjekter tildeling 2022
​Prosjekttittel

​Klinikk
​Sum
​Helse Møre og Romsdal
​Rev​​urdering av intravenøs antibiotika etter 72 timer
​​Klinikk Molde - Avd. for sengeposter og akuttmottak/Medisinsk sengepost B
​​275 000
​Morgendagens digitale omsorg
​Klinikk Ålesund - Medisinsk avdeling
​275 000 
​Barn og unges helseteneste i Møre og Romsdal
Klinikk for psykisk helse og rus
​300 000
​Pasientsikker og smidig kommunikasjon i samhandling med fremmedspråklige pasienter og pårørende
​Klinikk Ålesund -  Avd. for akutt, intensiv og operasjon, seksjon for akuttmottak
​275 000
​Digital screening før cellegift
​Klinikk Ålesund - Medisinsk avdeling og Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering
​60 000
​Sikkerhet for alle; MAP i varig struktur for læring og forebygging av uheldige hendelser.
​Klinikk for psykisk helse og rus - Psykisk helsevern for barn og unge​
​150 000
​Implementering av ny standard
​Klinikk for drift og eigedom - Avd. for kjøkken og internservice
55 000​
​Smertereg

​Klinikk Ålesund - Seksjon for anestesileger og smertepoliklinikk
​170 000
Somatisk helse og rus
​Klinikk for psykisk helse og rus
​275 000
​St. Olavs Hospital


​Kvalitetssikring av lungekreftomsorgen ved St. Olavs hospital
​Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisin/ Lungemedisinsk avdeling
​275 000
​Mindre plager relatert til nevrogen tarm ved klinisk bruk av registerdata  
​Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering
​215 000
​Overtriage ved traumemottak i et pasientsikkerhetsperspektiv
​Kirurgisk klinikk - Avd. for traumatologi
​275 000
​Systematisk registering, gjennomgang av komplikasjoner og oppstart av videodemonstrasjoner på komplikasjonsmøter 
​Kirurgisk klinikk - Gastrokirurgisk avdeling
​120 000
​Økt trygghet og bedre samarbeid i akutte situasjoner
​Klinikk psykisk helsevern - akutt, eldre, barn og unge/ Avd. for barne- og ungdomspsykiatri
​300 000
​Styringsverktøy med utgangspunkt i pasientstemmen
​Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
​300 000
Helse Nord-Trøndelag

​Kartlegge arbeidsprosesser og pasientflyt (...) i en innføringsfase av nytt journalsystem i Helseplattformen
​Klinikk for kirurgi
​275 000
​SmartCrowding - Forbedret pasientsikkerhet og pasientflyt ved høy pasienttilstrømming i akuttmottaket
​Kirurgisk klinikk - Akuttmedisinsk avdeling
​275 000
​Kvalitetssikring av ventelistehåndtering
​Klinikk for kirurgi Levanger - Avd. for sengeposter, inntak, kontor og støtte
​152 000

Prosjektledere for de aktuelle prosjektene får tilsendt tildelingsbrev med mer informasjon fortløpende. Prosjektene kan starte i januar 2022.​

Kontaktperson: Rådgiver for kvalitet og pasientsikkerhet Maria Henningsen