logo

Endret styring og oppfølging av IKT

Helse Midt-Norge gjør endringer i foretaksgruppens styring og oppfølging av IKT-området. Endringene iverksettes i 2022 og kommer samtidig med etableringen av Hemit HF som eget helseforetak og lansering ny journalløsning for sykehusene med Helseplattformen i månedsskiftet april/mai.

Publisert 22.12.2021
Foto av hender foran pc

Styret i Helse Midt Norge RHF vedtok i møte 30.09.21 å etablere Hemit HF. Det nye foretaket består av de to tidligere avdelingene i Helse Midt-Norge RHF, Hemit og driftssenteret for logistikk og økonomi (DSLØ). Det nye helseforetaket blir, sammen med Helseplattformen AS, en leverandør av IKT-tjenester og prosjekter.

- Vi skal ha en god og kompetent kundeorganisasjon som skal bestille, stille krav til, styre og utnytte leveranser på IKT-området, sier adm.dir. Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Styringsgruppe Digitalisering og standardisering

Styringsgruppe Digitalisering og standardisering (SDS) har nå vedtatt organisering, mandater og oppgavebeskrivelse for kundestyringen innenfor IKT i foretaksgruppen.

SDS er direkte underlagt administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF og er det øverste interne organet med ansvar for utviklingsaktiviteter innenfor følgende områder: A) Prosjekter knyttet til digitalisering og standardisering, B) Utvikling av tjenester knyttet til digitalisering og standardisering og C) Øverste organ innad i Helse Midt-Norge i beslutningsstrukturen for Helseplattformen.

SDS består av de fem administrerende direktørene i helseforetakene, konserntillitsvalgte, brukerrepresentant, økonomidirektør, fagdirektør og IKT-sjef fra Helse Midt-Norge RHF (observatør). Eierdirektør Helse Midt-Norge RHF leder styringsgruppen.

Regional ledergruppe for prosjekt- og tjenestestyring​

SDS har oppnevnte følgende medlemmer i regional ledergruppe for prosjekt- og tjenestestyring (RPT): Per Olav Østbyhaug (St. Olavs hospital HF), Henrik Erdal (Helse Møre og Romsdal HF), Kathinka Meirik (Helse Nord-Trøndelag HF), Ingerid Gunnerød (Helse Midt-Norge RHF) og Per Olav Skjesol (Helse Midt-Norge RHF). Fra nyttår vil denne regionale ledergruppen ta ansvar for det videre arbeidet med organisering og bemanning av de øvrige gruppene og vil gjennomføre nødvendige aktiviteter for å operasjonalisere den nye styringsstrukturen.