logo Helse Midt-Norge

Forbedringspris fra Helse Midt-Norge RHF

Har du gjennomført et vellykket forbedringsprosjekt i 2020-2021 eller kjenner du noen som har det? Frem til 30. november 2021 kan du nominere kandidater til Forbedringsprisen fra Helse Midt-Norge RHF! 

Publisert 01.11.2021
Sist oppdatert 03.11.2021
Dame som har videokonsultasjon

Kvalitet og pasientsikkerhet handler om det helsepersonell gjør hver eneste dag i sykehusene. Pasientene skal være sikre på at tjenestene virker, er likeverdige og trygge, og at de henger godt sammen gjennom hele forløpet. For å få til dette må vi jobbe systematisk og målrettet gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, i samarbeid med pasienter og pårørende.

Gjennom de siste årene er det gjennomført en rekke små og store forbedringsprosjekter i sykehusene i Midt-Norge. Dette til tross for en hektisk tid med pandemi og innføring av Helseplattformen. Men nettopp når det er mye å gjøre er det viktig å ha fokus på forbedring, for å forenkle prosesser og sikre god kvalitet i tjenesten. Det er også viktig at vellykkede forbedringshistorier deles med andre, for læring og spredning av ny kunnskap og beste praksis.

Helse Midt-Norge RHF ønsker å løfte frem det gode forbedringsarbeidet i regionen og deler ut pris til beste forbedringsprosjekt i 2020-2021. Prisen går til prosjekter med målsetning å heve kvaliteten på helsetjenesten, med vekt på pasientperspektivet. Både arbeidets resultater og selve prosessen vil være viktige i bedømmelsen. Vinneren mottar 100 000 kr. som skal benyttes til videre kvalitetsutvikling i enheten i 2022.

Kjenner du til et godt prosjekt som du mener fortjener prisen? Da kan du nominere kandidater nå! Alle ansatte kan nominere kandidater, og det er også mulig å nominere prosjekt man selv har deltatt i.

Følgende kriterier må være oppfylt:

 • ​Prosjektet er gjennomført på en klinikk i helseforetak i Midt-Norge i perioden 2020-2021, under ledelse av prosjektleder ansatt i helseforetak. Prosjektet må være avsluttet pr. 1.november 2021 og resultatene må foreligge.
 • Forbedringene skal være knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet, bedre pasientforløp, optimal ressursutnyttelse og innovasjon. Alle klinikker og fagområder er aktuelle, men prosjektene må ha hatt et pasientperspektiv. Økonomisk ressursbesparelse skal ikke være hovedmålet for prosjektet.
 • Det ble ved oppstart satt konkrete mål for å forbedre kvalitet, pasientsikkerhet og/eller arbeidsmiljø.
 • Det er iverksatt tiltak, og oppnådd forbedringer og målbare resultater over tid.
 • Det er en konkret plan for videreføring og implementering av ny kunnskap i enheten etter avslutning av prosjektet.
 • Prosjektet skal ha blitt gjennomført som et teamarbeid, og berørte ansatte, pasienter, brukere og/eller pårørende er involvert på en god måte.

Forslaget med begrunnelse skal inneholde:

 • Bakgrunn for prosjektet
 • Resultatmål
 • Baseline – «før-situasjonen» i tall, gjerne illustrert med grafer/bilder
 • Hvilke tiltak som er iverksatt og hvordan disse er fulgt opp og evaluert
 • «Etter-situasjonen» i tall, gjerne illustrert med grafer/ bilder
 • Hvem som har deltatt i forbedringsarbeidet
 • Veien videre – status og planer for implementering/videreføring etter prosjektets avslutning

Send ditt forslag med begrunnelse på e-post innen 30. november 2021 til:
Maria Henningsen, maria.henningsen@helse-midt.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til samme adresse.