logo Helse Midt-Norge

Forbereder Senter for psykisk helse

Styret for Helse Midt-Norge RHF har gitt sin tilslutning til planene for Senter for psykisk helse i Trondheim. Det legges opp til at første del av konseptfasen kan avgjøres av St Olavs hospital HF og NTNU forutsatt at man holder seg innenfor prosjektets definerte rammer.

Publisert 17.06.2021
Sist oppdatert 18.06.2021

Senter for psykisk helse på Øya har over lengre tid har vært en del av regionens utviklingsplan og langtidsbudsjett. Finansieringen er avhengig av lån og at helseforetaket selv stiller med tilstrekkelig egenkapital. Etter fullført konseptfase er planen å legge fram en beslutningssak for styret for Helse Midt-Norge RHF i desember 2022. Da skal både skisseprosjekt, hovedprogram, kostnadsanslag, ekstern kvalitetssikring og en analyse av hvordan økte kapitalkostnader kan dekkes inn ved reduserte driftskostnader legges fram.

St. Olavs hospital har behov for å samle virksomheten innen psykisk helsevern på færre steder for å gi bedre pasientforløp med raskere og mer presise avklaringer. Dette vil kunne resultere i kortere liggetid, færre reinnleggelser og økt grad av behandling på rett nivå.

En samling av akuttvirksomheten vil gi én vei inn for akutte henvendelser knyttet psykisk helse og rus for barn, unge, voksne og eldre. Nærhet til somatiske avdelinger og akuttmottak, kommunal legevakt og klinikk for rus og avhengighet vil bidra til raskere avklaringer for pasienten. Mandatet for konseptfasen beskriver bl.a. også gevinster for samarbeidet med NTNU og hvordan utbyggingen inngår i universitetets plan for utvikling av campus.

Den foreløpige framdriftsplanen tilsier at Senter for psykisk helse kan tas i bruk i 2028. Kostnad for prosjektet vil avklares gjennom det videre arbeidet, men så langt er det skissert samlet en ramme på nær to milliarder kroner der også universitetsfunksjoner inngår.​