logo Helse Midt-Norge

Foreslår etablering av Hemit som helseforetak

Styret for Helse Midt Norge RHF skal torsdag 17.juni ta stilling til om Hemit skal opprettes som et helseforetak fra 1. januar 2022. Begrunnelsen er behovet for en tydeliggjøring og styrking av styringsmodellen for IKT i foretaksgruppen.

Publisert 14.06.2021
En gruppe mennesker

Bakgrunnen for forslaget

Helse Midt-Norge IT (Hemit) er foretaksgruppens interne IKT-leverandør. Enheten er i dag organisert som en avdeling i det regionale helseforetaket, men fungerer i stor grad som et eget foretak, med egen direktør, stabsfunksjoner og tillitsvalgte. Hemit har 365 ansatte og er en av Midt-Norges største IKT –virksomheter.

Helse Midt-Norge RHF har fram til nå hatt det juridiske, strategiske og operative ansvaret, mens Hemit har hatt driftsansvaret for de tjenestene som leveres. Grepet som nå tas skal tydeliggjøre organiseringen og styringen av IKT-virksomheten gjennom å organisere Hemit som eget helseforetak. Behovet for en tydelig og helhetlig forvaltning av regionens IKT-systemer har også forsterket seg ytterligere ved innføringen av store systemer som SAP, Epic Beaker og Helseplattformen.

Sammenslåing av Hemit og Driftssenter for Logistikk og Økonomi (DSLØ)

I 2020 ble det etablert et prosjekt for å vurdere IKT-styring og organisering (ISOP) i Helse Midt-Norge. Her har man også sett på organiseringen av regionens felles system for logistikk og økonomi (LØ). I dag er dette delt mellom Hemit og Driftssenter for Logistikk og Økonomi (DSLØ).

En sammenslåing av Hemit og DSLØ vil også gi samordnings- og kompetansegevinster. Det anbefales at DSLØ inngår som en egen enhet i det nye foretaket.  

​Prosess for godkjenning

Dersom styret slutter seg til anbefalingen om å opprette et helseforetak vil administrerende direktør forberede dette slik at foretaket formelt kan stiftes i et styremøte i løpet av høsten 2021. Før stiftelse må etablering av helseforetak godkjennes av Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøte.

Styremøte i Helse Midt-Norge starter torsdag 17. juni 2021 kl. 10.00. 

Møtet avvikles i Teams. Lyd og presentasjoner fra møtet blir strømmet. 

Streaminge​n finner du her