logo Helse Midt-Norge

Forslag til modell for inntektsfordeling i Helse Midt-Norge

I møte 3.-4. februar vil styret for Helse Midt-Norge RHF beslutte justert modell for inntektsfordeling mellom helseforetakene i regionen. Forslaget som legges fram bygger på hovedprinsippene i den oppdaterte nasjonale inntektsfordelingsmodellen mellom helseregionene.

Publisert 28.01.2021
Sist oppdatert 30.04.2023
Noen få skyskrapere i en by
- Det er lagt ned et grundig arbeid gjennom utredningen vi har gjennomført sammen med våre helseforetak. Vi har også gjennomført en åpen høring og helseforetakene har kommet med sine innspill. Helse Midt-Norge er den første regionen som tar i bruk den oppdaterte nasjonale modellen innad i egen region og vi har sett at det er nødvendig å gjøre noen tilpasninger. De er knyttet til tre forhold: Kriterier for og størrelse på et regionsykehustilskudd for St. Olavs hospital, innretning for gjestepasientoppgjør mellom våre helseforetak og hvor raskt vi skal fase inn modellen som i vår region i noen grad vil føre til omfordeling av inntekter mellom helseforetakene, sier administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Det er befolkningens behov for helsetjenester som er hovedkomponenten i modellen. Indikatoren som er utviklet for dette er nasjonal og utgjør 98,6 prosent av den økonomiske basisrammen for helseforetakene i vår region. De resterende 1,4 prosent av rammen skal reflektere kostnadsforskjeller. Den nasjonale modellen som fordeler basisrammen mellom helseregionene, bygger på at 75 prosent beregnes ut fra definerte kriterier og 25 prosent er knyttet til helseforetakenes faktiske kostnadsnivå. Dette fungerer nasjonalt, men fanger ikke opp merkostnader knyttet til St. Olavs hospitals funksjon som regionsykehus.

- Gjennom vår høring har vi sett at dette kostnadselementet vurderes ulikt. I vårt saksframlegg har vi beskrevet to måter for å løse dette. Jeg har falt ned på å anbefale en justering av modellen slik at vi legger noe større vekt på helseforetakene faktiske kostnader. Forslaget er å vekte 50-50 prosent i stedet for 75-25 prosent mellom estimert og faktisk kostnadsnivå. Vi mener at vi gjennom det ivaretar finansieringen av regionsykehusfunksjoner ved St. Olavs hospital, sier Slørdahl. 

Den økonomiske rammen og det årlige budsjettet for helseforetakene påvirkes også av oppgjør for interne gjestepasienter. I modellen som nå foreslås vil helseforetaket få dekning i forhold til fastsatt kostnadsindeks også for gjestepasienter. Størst betydning har dette for St. Olavs hospital fordi de har flest gjestepasienter internt. Det er også enighet om et forpliktende samarbeid for å redusere omfanget av gjestepasienter som naturlig bør behandles på sitt lokalsykehus.

I sum er det beregnet at forslaget som nå legges fram for styret i Helse Midt-Norge RHF vil kunne føre til Helse Møre og Romsdal HF får økt sin økonomiske ramme med 177 millioner kroner årlig, Helse Nord-Trøndelag HF får en økning på 24 millioner og St. Olavs hospital får tilsvarende 201 millioner kroner mindre sett i forhold til 2020. Forslaget er at den justerte modellen fases inn over en periode på tre år og dermed får full effekt fra 2024 av.

I forkant av styrebehandlingen vil også Jon Magnussen som ledet arbeidet med den nasjonale modellen, orientere om hvordan ivareta kostnadsforskjeller i en regional inntektsmodell. 
Styremøtet og orienteringen gjennomføres på Skype, men er åpent for publikum.

Her finner du sakspapirene til styremøte 3. og 4. februar: 

Temaside om arbeidet med ny finansieringsmodell: 

Her kan du følge styremøtet:
Lydoverføring 3. februar - Dag 1 (oppstart 17.00): https://youtu.be/tXvfDx9k6tY
Lydoverføring 4. februar - Dag 2 (oppstart 10.00):
https://youtu.be/nxOKCwOXVI4