logo Helse Midt-Norge

Hemit etableres som eget helseforetak

Helse Midt-Norge IT (Hemit) etableres som eget helseforetak. Det besluttet styret i Helse Midt Norge RHF på sitt styremøte i dag. Helseforetaket opprettes 1. januar 2022 på bakgrunn av at det er behov for en tydeliggjøring og styrking av styringsmodellen for IKT i foretaksgruppen.

Publisert 17.06.2021
En gruppe mennesker
-  Å velge helseforetak som organisasjonsform vil understreke Hemit sin rolle som en integrert del av spesialisthelsetjenesten. At Hemit blir et eget helseforetak vil styrke kjernevirksomheten vår, sier Stig A. Slørdahl som er administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

Nå legger administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF opp til en prosess der helseforetakene i regionen blir godt informert og involvert i det videre arbeidet. Det vil bli forberedt formell stifting som legges fram for styret i regionen i løpet av høsten 2021. Det vil også fattes vedtak om foretakets navn, vedtekter, hvem som skal være medlem av styret, hvem som skal være foretakets revisor og eierens innskudd i foretaket.

Før stiftelse må også etablering av helseforetaket godkjennes av HOD i foretaksmøte.

Selvstendig enhet

-  Allerede i dag operer vi i stor grad som en selvstendig enhet, men en etablering av Hemit som helseforetak vil bidra til at Hemit sin rolle blir mer tydelig og gi oss mer forutsigbare rammer på lik linje med andre helseregioner, sier Paul Gundersen som er direktør i Hemit.

Driftssenter for Logistikk og Økonomi (DSLØ) inngår som egen enhet i det nye foretaket. Målet er at dette vil gi samordnings- og kompetansegevinster.

Få endringer for ansatte
Dagens funksjoner i Hemit og DSLØ vil i all hovedsak videreføres i den nye organisasjonen. Dette utgjør derfor en virksomhetsoverdragelse til det nye foretaket, noe som gir ansatte rett til å beholde stilling og arbeidsbetingelser i det nye foretaket.

Begge enheter har i dag egen ledelse, og drives i stor grad som om de var egne foretak og en omdannelse av et helseforetak antas å ha små konsekvenser for de ansattes arbeidsforhold.

Ansatte i de to enhetene er løpende orientert underveis i prosessen og det er utarbeidet risikoanalyser knyttet til en virksomhetsoverdragelse. Det er i tillegg gjennomført drøftingsmøte med tillitsvalgte i Hemit.

Du finner styrepapirene her