logo Helse Midt-Norge

Modell for inntektsfordeling vedtatt

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å ta i bruk den foreslåtte justerte modellen for inntektsfordeling mellom helseforetakene i regionen. Modellen fases inn over tre år med full effekt fra 2024 av.

Publisert 04.02.2021
Sist oppdatert 30.04.2023
Styret for Helse Midt-Norge RHF forutsetter at det skal gjennomføres en evaluering av den regionale modellen i 2026. Administrerende direktør skal komme tilbake til styret i år med et forslag til en prosess for å se på finansieringen gjennom modellen, øvrig finansiering og mulige konsekvenser.

- Det har vært ulikt syn på hvordan vi skal fange opp og kompensere for kostnadsforskjeller, det har jeg respekt for. Det finnes ingen absolutt fasit her. Avklaringen som nå er kommet etter en grundig vurdering og vedtak i styret, vil bidra til å sikre forutsigbare rammer for sykehusene våre og et likeverdig tilbud til innbyggerne uavhengig av bosted. Forutsigbarhet er avgjørende for at helseforetakene skal fortsette å utvikle gode behandlingstilbud og gi trygghet for kvalitet både i lokalsykehus og i mer spissede regionale tilbud. Og Helse Midt-Norge RHF vil ha tett dialog om videreutvikling av samarbeidet mellom helseforetakene våre, sier adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF. 

I sum er det beregnet at justeringen fører til Helse Møre og Romsdal HF får økt sin økonomiske ramme med 177 millioner kroner årlig, Helse Nord-Trøndelag HF får en økning på 24 millioner og St. Olavs hospital får tilsvarende 201 millioner kroner mindre sett i forhold til 2020. Helseregionen har samlet sett en årlig økonomisk ramme på 23 milliarder kroner. Bevilgningen som fordeles gjennom modellen utgjør 61 % av dette.

Den økonomiske rammen og det årlige budsjettet for helseforetakene påvirkes også av oppgjør for interne gjestepasienter. I modellen som nå foreslås vil helseforetaket få dekning i forhold til fastsatt kostnadsindeks også for gjestepasienter. Størst betydning har dette for St. Olavs hospital fordi de har flest gjestepasienter internt. Det er også enighet om et forpliktende samarbeid for å redusere omfanget av gjestepasienter som naturlig bør behandles på sitt lokalsykehus.

Befolkningens behov

Det er befolkningens behov for helsetjenester som er hovedkomponenten i modellen, og det har vært full enighet om dette i regionen. Indikatoren som er utviklet for å fange opp behovet for helsetjenester er nasjonal og utgjør 98,6 prosent av den økonomiske basisrammen for helseforetakene i vår region. De resterende 1,4 prosent av rammen skal reflektere kostnadsforskjeller.

Den nasjonale modellen som fordeler basisrammen mellom helseregionene, bygger på at 75 prosent beregnes ut fra definerte kriterier og 25 prosent er knyttet til helseforetakenes faktiske kostnadsnivå. Dette fungerer nasjonalt, men fanger ikke opp merkostnader knyttet til St. Olavs hospitals funksjon som regionsykehus. Den justerte modellen for Helse Midt-Norge legger derfor noe større vekt på helseforetakene faktiske kostnader ved å vekte 50-50 prosent i stedet for 75-25 prosent mellom estimert og faktisk kostnadsnivå.