logo Helse Midt-Norge

Nå er det mulig å søke om innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge RHF for 2022

26 innovasjonsprosjekter fikk tildelt til sammen nesten 19 millioner kroner i innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge RHF i 2021.

Publisert 17.09.2021
Kvinnelig forsker i et digitalt miljø

​Disse innovasjonsmidlene oppleves som et svært viktig tiltak for å stimulere til innovasjonsaktivitet i helseforetakene, og nå lyses det igjen ut midler til både produkt- og tjenesteinnovasjonsprosjekter i Helse Midt-Norge. Nytt av året er en egen søknadskategori der det tildeles midler for å overføre innovasjoner fra andre helseforetak. 

For å opprettholde og videreutvikle en helsetjeneste av god kvalitet – og for å sikre bærekraftige løsninger som dekker behovet på de utfordringene som finnes, er vi avhengig av nye og innovative løsninger. ​

Derfor lyser Helse Midt-Norge RHF hvert år ut egne midler til innovasjon, som et bidrag til satsingen innen innovasjon i helsetjenesten.

Her kan du se hvem som fikk innovasjonsmidler i 2021

Ny søknadskategori i år

I år er det for første gang to parallelle utlysninger av innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge RHF:

 • Nye innovasjonsprosjekter ved eget helseforetak
  • Produkt
  • Tjeneste
 • Overføring av innovasjon mellom helseforetak – ny i 2021


For å ha søknadsadgang må prosjektleder være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i Helse Midt-Norge. Søknaden skal fremmes gjennom søkerinstitusjonen, og en eventuell tildeling vil bli utbetalt til institusjonen øremerket innovasjonsprosjektet.

Nye prosjekter innenfor tjeneste- og produktinnovasjon kan søke om inntil 750 000 kr, og det stilles krav om 25 % egenfinansiering. Et prosjekt kan få kun tre tildelinger av HMN Innovasjonsmidler, og dettildelte beløpet er for ett år. For den nye kategorien «overføring av innovasjon», kan det søkes om inntil 250 000 kr og det foreligger ikke krav om egenfinansiering. Alle søknader skal forankres hos klinikksjef.

Midlene kan ikke brukes til større generelle utstyrsinvesteringer.

Satsingsområder

Innenfor produktinnovasjon er det ingen prioriterte tema, men innenfor tjenesteinnovasjon gjelder følgende satsingsområder:

 • Nye arbeidsformer
  • Nye arbeidsformer (ved å nyttiggjøre for eksempel Helseplattformen)
  • Bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
  • Digital hjemmeoppfølging
 • Pasientmedvirkning
  • For eksempel ved bruk av HelsaMi
  • Aktivering av pasientens egne ressurser gjennom innsyn, tilgang, samvalg og selvhjelpsløsninger. Bedre brukeropplevelse.
  • Pasienter med kroniske eller sammensatte lidelser
 • Forenkle arbeidshverdagen for helsepersonell
  • Prosjekter med fokus på å gjøre arbeidsdagen enklere for helsepersonell.
  • Tiltak/organisering som bidrar til å gi helsepersonell mer tid til pasientene
  • Tiltak som fremmer gjennomføring av praksis for helsefagstudenter
 • Pasientlogistikk
  • Tilgjengelighet til, og effektiv utnyttelse av, riktige ressurser gjennom pasientforløpet. Samarbeid innad i spesialisthelsetjenesten og mellom tjenestenivåene
 • Psykisk helse og rus

Helse Midt-Norge er i ferd med å innføre Helseplattformen som vil tilby mange nye løsninger og funksjoner, og søkere oppfordres til å ta kontakt med Helseplattformen der dette kan være relevant i forhold til søknaden.

Søknadsfrist er tirsdag 26. oktober klokken 16.00 - men vær obs på at det enkelte helseforetak kan ha sin egen interne søknadsfrist for forankring av søknad i helseforetaket før søknadsfristen til HMN RHF. Søknaden leveres elektronisk i eSøknad.

Les mer om utlysningen og kontaktpersoner på våre nettsider