logo Helse Midt-Norge

Pasientsikkerhet - gode prosjekter fikk til sammen 4,5 mill

4,5 millioner kroner er fordelt på 18 pasientsikkerhetsprosjekter for 2021. Gode prosjekter, mange med nye samarbeidsformer. Nasjonale kvalitetsregistre i fokus i 2022

Publisert 25.01.2021
Søknad

Helse Midt- Norge lyste ut 4.5 mill til pasientsikkerhetsprosjekter i helseforetakene i regionen i 2021.

26 søknader kom inn, og 18 av disse ble tildelt midler, 8 til St. Olavs Hospital, 5 hver til Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag.

Alle prosjektene som fikk tildeling var i tråd med utlysningen og det var god spredning på tema. Det var positivt at mange prosjekter var samarbeidsprosjekter mellom ulike faggrupper og avdelinger, både lokalt og regionalt.

Assisterende fagdirektør Siv Mørkved
Assisterende fagdirektør Siv Mørkved er fornøyd med årets søkere, men synes ikke vi er helt i mål. - Vi savnet søknader på prosjekter innen det prioriterte området for denne utlysningen, bruk av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre i kvalitetsarbeid. Resultater fra disse registrene er en unik kilde til kunnskap om behandlingskvalitet og gir grunnlag for systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet i klinikkene. Vi håper derfor at aktuelle miljø allerede nå starter planlegging av prosjekter innen dette området til neste års utlysning.


Tildeling HMN RHF: Pasientsikkerhetsmidler 2021
Prosjekttittel Klinikk/avdeling
St. Olavs hospital HF

Forebygging av legemiddelrelatert flebitt: et klinisk kvalitetsforbedringsprosjekt.

Kvalitetssikre tilberedning og administrering av legemidlet Amiodaron.

Klinikk for hjertemedisin

Perifere venekateter som del av Hospital Aquired Infections (HAI) - kampanjen ved StOlav

Klinikk for anestesi og intensivmedisin

Reduksjon av 30 dager Mors og slag etter carotisendarteriektomi

Kirurgisk klinikk, Karkirurgisk seksjon
Trygg logistikkKlinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, Revmatologisk avdeling

ERAS forløp ved pankreaskirurgi.

Kirurgisk klinikk, Seksjon for øvre gastrokirurgi.

Langtidsoppfølgning av traumepasienter - pasientrapporterte data

Klinikk for akutt- og mottaksmedisin

DigiStart: Et digitalt videobasert og individuelt tilpasset

e-opplæringstiltak for pasienter på venteliste i psykisk helsevern

Psykisk helsevern/ Nidaros DPS

Bytte av biologiske legemidler, trygt på gruppenivå, men ikke på individnivå? Utarbeide samlet oversikt over bivirkninger i forbindelse med bytte av biologiske legemidler.

Klinikk for ortopedi, revmatologi oghudsykdommer, Revmatologisk avdeling
Helse Nord-Trøndelag HF

Ny arbeidsflyt og bruk av velferdsteknologi for å redusere fall

Medisinsk avdeling

65+ Identifisere og hindre skader i PHVR

Klinikk for psykisk helsevern og rus

Forbedringsprosjekt: Pasientforløp amputasjonspasienter

Klinikk for kirurgi Kir3
Trygg utskrivelse gjennom tverrfaglig samarbeid

Kirurgisk klinikk, avdeling H3

Kontinuerlig forbedringsarbeid understøttet av IKT, lære av feil og uønskede hendelser

Klinikk for medisin og Rehabilitering
Helse Møre og Romsdal HF
Pasienttryggleik - Fallforebygging og legemiddelsamstemmingKlinikk Volda - Seksjon Medisinsk sengepost og Kirurgisk sengepost
Sikkerhet for alle; MAP i varig struktur for læring og forebygging av uheldige hendelser

Klinikk for kvinner, barn og ungdom, PHBU

Kjemoterapi hos eldre – onkogeriatrisk organisering av tjenestetilbudet

Klinikk for kreft og rehabilitering og Klinikk Ålesund sjukehus, Medisinsk avdeling Ålesund
Ferdigheitstrening i kirurgisk seksjon ved bruk av simulering som pedagogisk metode for å styrke pasientsikkerheit

Seksjon for utdanning og kompetanse

Kompetanseheving for forbedring av pasientsikkerheten ved bruk av simulering og øvelse i prosedyrer og medisinsk teknisk utstyrKlinikk for kreftbehandling og rehabilitering, Seksjon for Kreft og blodsjukdommer