logo Helse Midt-Norge

Sender Trøndelagsutredning på høring

Styret for helse Midt-Norge RHF har vedtatt å sende prosjektrapport om framtidig helseforetaksstruktur for Trøndelag ut på høring og innspillsrunde før den legges fram for beslutning i juni 2021.

Publisert 04.02.2021
Sist oppdatert 30.04.2023

Det var på tampen av 2019 at styret ba om at man fikk utredet mulige fordeler og ulemper ved en eventuell sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs hospital HF. I løpet av 2020 er det gjennomført en bred prosess som har munnet ut i rapporten som nå altså skal ut på høring til helseforetak, kommuner og andre aktuelle instanser.

Arbeidet har endt opp med å anbefale styrket samhandling mellom helseforetakene i Midt-Norge istedenfor fusjon i Trøndelag. Styrket samhandling gir muligheter for å gjennomføre forbedringer med lavere risiko enn en fusjon mellom helseforetakene. Samhandling vil også skape mer ro og fokus på implementering og gevinst-realisering av Helseplattformen. Samhandling gir mindre økonomisk risiko, enn en fusjonsprosess, og en unngår en energi/ressurstappende fusjon med usikkert resultat/gevinst, heter det.