logo Helse Midt-Norge

Styringskrav og rammer til helseforetakene

Helse Midt-Norge RHF har holdt foretaksmøter med helseforetakene for å gi styringskrav og rammer for 2021. Smittevern og pandemi gir et spesielt utgangspunkt, men hovedmål og prioriteringer ligger fast.

Publisert 12.02.2021
Diagram
Helseforetakene må være forberedt for på å håndtere smitteutbrudd og sykdom i befolkningen. Dette kan gi behov for å øke sengekapasiteten og spesielt intensivkapasiteten. De smittevernsrutinene som er etablert må videreføres, slik at foretakene kan ha mest mulig normal drift gjennom året.

 
 

 
Styringsdokumentene bygger på disse hovedprioriteringene:
  • Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
  • Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
  • Økonomisk bærekraft
 
Plakat med hovedmål for helseforetakene i Helse Midt-Norge
 
Helsetjenesten har hatt en formidabel utvikling i bruk av digitale møteplasser i løpet av pandemien. Denne utviklingen skal fortsette, helseforetakene skal fortsette å møte pasientene på nett eller telefon der det er mulig. De skal også ta i bruk nye verktøy for å kommunisere og samarbeide internt i regionen.
 
Helseplattformen vil være en viktig satsing også i 2021. Utrulling i foretakene nærmer seg, og det er mye som skal planlegges og forberedes, både i egne organisasjoner og i kontakten med kommunehelsetjenesten
 
Etter kartleggingen av informasjonssikkerhet som SSB gjorde i 2020 er det kommet krav om at regionen skal prioritere arbeidet for å sikre data mot angrep.
 
Her finner du styringsdokumenter og protokoller fra foretaksmøtene med våre helseforetak