logo Helse Midt-Norge

Utbygging av Ålesund sjukehus

Styret for Helse Midt-Norge RHF har sluttet seg til konseptvalget Helse Møre og Romsdal har lagt til grunn for den planlagte utvidelsen og ombyggingen av Ålesund sjukehus. Det vil nå bli søkt om låneramme fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Publisert 25.11.2021
Skisse av nytt sykehus
Planen forutsetter at et forprosjekt gjør en grundig vurdering av kostnader og legger fram sin anbefaling i 2022. Byggestart vil kunne iverksettes når rapporten fra forprosjektet er godkjent.

Styret for Helse Midt-Norge RHF mener at fremdriftsplanen for prosjektet er krevende, og at byggestart er avhengig av både resultatutviklingen i foretaket og måloppnåelsen i andre prosjekt.

Det ligger i dag en total kostnadsramme for prosjektet på 1,125 milliarder kroner (P85), mens styringsmålet som det forventes at Helse Møre og Romsdal gjennomføre prosjektet innenfor, er satt til 965 millioner kroner (P50). For å kunne realisere utbyggingen er Helse Midt-Norge avhengig av å få innvilget låneramme fra Helse- og omsorgsdepartementet.

AIO-prosjektet

Planene innebærer en samling og oppgradering av sentrale operative og kliniske funksjoner ved sykehuset i Ålesund, med om lag 4 000 kvm nybygg og 5 000 kvm som skal rehabiliteres. Det er konkret snakk om:

  • Tilbygg med akutt- og intensivfunksjoner, overvåkning og postoperativ enhet
  • Rehabilitering av døgnoperasjon
  • Ny hovedatkomst og erstatningsareal for berørte poliklinikker
  • Areal til dagbehandling og PET
  • Oppgradering av ventilasjon