logo Helse Midt-Norge

Flere barn og unge fikk helsehjelp i psykisk helsevern

Gjennomsnittlig ventetid til behandling i somatiske sykehus ble redusert fra 2020 til 2021 i alle helseregionene, og i Helse Midt-Norge var den lavest. Færre av de planlagte operasjonene ble utsatt i 2021 enn de to forutgående årene. Flere barn og unge ble henvist til, og startet helsehjelp i, psykisk helsevern i 2021 enn i 2020, og ventetiden økte.

Publisert 06.05.2022

Dette er noen av funnene i nasjonale kvalitetsindikatorer​ som Helsedirektoratet publiserer i dag.

​Økt aktivitet i de somatiske sykehusene i 2021

Aktiviteten på sykehusene økte i 2021 sammenlignet med året før, og det totale antallet pasienter var også høyere i 2021 enn i «normalåret» 2019 hvor pandemien ikke påvirket tjenestene. Resultatene for 2021 viser en forbedring for flere nasjonale kvalitetsindikatorer sammenlignet med 2020.

​Færre av de planlagte operasjonene ble utsatt i 2021 enn de to forutgående årene. I 2021 ble 5,6 prosent av alle planlagte operasjoner utsatt. Det er en nedgang fra 7 prosent i 2020 og 6 prosent i 2019. Antall planlagte operasjoner har samtidig økt i perioden. Det var 344 000 planlagte operasjoner i 2021, som er cirka 87 000 flere enn i 2020. Mens flere av de andre regionene fikk en kraftig økning i antall planlagte operasjoner, ser vi i Helse Midt-Norge en nedgang i andel pasienter (innlagte og dagkirurgi) som ble strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet, i perioden 2019-2021.

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til påbegynt helsehjelp ble redusert fra 2020 til 2021 i alle helseregionene. Helse Midt-Norge hadde lavest ventetid i landet på somatikk (57,5 dager), en reduksjon på nesten 7 dager fra året før. Nasjonalt var den gjennomsnittlige ventetiden 62,6 dager i 2021, som er 2,8 dager kortere enn 2020 og 1,3 dag lengre enn i 2019. 

​Pakkeforløp psykisk helse og rus

Målsettingen er at minst 80 prosent av pasientene skal ha blitt utredet og fått evaluert behandlingen innen anbefalt forløpstid. Resultatene for 2021 viser fortsatt stor variasjon i måloppnåelse mellom helseregioner og mellom ulike helseforetak. Helse Midt-Norge klarte ikke målet om at minst 70 % av pakkeforløpene er gjennomført innen standard forløpstid for 24 kreftformer, slik vi klarte i 2020. Kun Helse Møre og Romsdal er så vidt over kravet (70.9), men både Helse Nord - Trøndelag og St. Olavs hospital er under. Det er hovedsakelig forløpstiden for pakkeforløp for livmorhalskreft, tykk- og endetarmskreft, lungekreft og prostatakreft som drar ned snittet for Helse Midt-Norges del. For flere krefttyper, f.eks. sarkom, ses imidlertid en bedring i forløpstid fra 2020-2021.

Andel pasienter som ble utredet innen anbefalt forløpstid varierer fra 55 prosent i psykisk helsevern for barn og unge, til 74 prosent for voksne. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) var andelen på 84 prosent.

For indikatoren forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, varierer resultatene fra 38 prosent i psykisk helsevern for barn og unge, til 46 prosent for voksne. I TSB var andelen på 41 prosent.

 Resultatene for involvering av pasienter i utarbeidelse av behandlingsplan viser at andelen ligger på rundt 40 prosent både for barn og unge, voksne, og i TSB.

Flere barn og unge startet helsehjelp i psykisk helsevern

Resultatene innen psykisk helsevern for barn og unge viser at flere ble henvist til, og startet helsehjelp i, psykisk helsevern i 2021 sammenlignet med 2020. Antall henvisninger for pasienter under 23 år økte med 22 prosent, en økning på 6 088 pasienter, og antall barn og unge som startet helsehjelp innen 65 dager økte med 21 prosent, det vil si 4 331 flere pasienter. Alle helseregionene har en vekst på disse områdene.

Mange barn og unge har hatt det vanskelig psykisk under pandemien og det gjenspeiler den økte ventetiden og tilgang til tjenester innen psykisk helsevern i 2021. I gjennomsnitt måtte barn og unge vente i 50 dager fra henvisningen ble mottatt til helsehjelpen startet. Året før var ventetiden på 44 dager. I Helse Midt-Norge har vi lengst ventetid i landet med (56,4 dager). Men innenfor TSB så har ventetiden blitt redusert og er på 27 dager. Kravet er 30 dager. Dette indikerer at en stor andel av pasientene i Helse Midt-Norge har gjennomført første evaluering av behandling i poliklinikk innenfor anbefalt tid i forløpet.

For barn og unge er det variasjoner mellom regionene i omfanget av fristbrudd, altså når helsehjelpen har forsinket oppstart og starter først etter fastsatt frist. Mens andelen fristbrudd er på 1 og 4 prosent i henholdsvis Helse Vest og Helse Sør-Øst, så er det i Helse Midt-Norge og Helse Nord hhv 10 og 12 prosent av pasientene som har fått hjelp etter fristen.​

Les hele saken og mer om kvalitetsindikatorene på Helsedirektoratets nettsider.​​