logo

Foretaksmøte for helseforetakene avholdt

Fredag 18. februar ble det avholdt felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene. Protokoller og styringsdokumenter for 2022 er nå publisert.

Publisert 18.02.2022
En gruppe mennesker foran en bygning med mange vinduer

​Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Midt-Norge oppdrag om å innrette virksomheten med sikte på å nå følgende hovedmål:

  1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet
  3. Sørge for rask tilgang og sammenhengende pasientforløp
Disse målene gjelder også for helseforetakene i regionen. Vi står fortsatt i en krevende pandemi som vi har erfart kan få store konsekvenser for bemanning og kapasitet. Helseforetaket må derfor fortsatt være forberedt på økning i smittepresset i befolkningen og overvåke situasjonen nøye.

Standardisering er en forutsetning for å lykkes med å sikre kvalitet og ressursutnyttelse i tjenesten. Helse Midt-Norge vil standardisere blant annet pasientforløp, arbeidsprosesser, teknologi, utstyr og materiell. For å lykkes med standardisering kreves lederforankring og en tydelig og koordinert oppmerksomhet på tvers av fagområder og foretak.

Regjeringen vil forbedre samhandlingsreformen. Pasienter, brukere og pårørende skal oppleve en sammenhengende helse- og omsorgstjeneste. Spesialister fra store sykehus skal bistå spesialister på mindre sykehus nærmere pasienten.

Foretaksmøtet la til grunn at det skal utarbeides en ny opptrappingsplan for psykisk helse. Psykisk helsevern (PH) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal styrkes slik at tilbudet kan trappes opp for barn og unge, voksne med alvorlig psykisk lidelse, og til pasienter med samtidige psykiske lidelser og ruslidelser.

Intensivkapasiteten i spesialisthelsetjenesten skal økes og foretaksmøtet refererer til oppdraget om å utrede det framtidige og helhetlige behovet for intensivkapasitet i sykehusene. De regionale helseforetakene skal ta stilling til behovet for økning i hver region og nasjonalt og vurdere tiltak på kort og lengre sikt. Helseforetakene må bidra i utredningen.

Helseplattformen er regionens største digitaliseringsprosjekt og 2022 blir et år med flere milepæler for den nye journalløsningen. Etableringen av en felles plattform med kommunene i regionen gir grunnlag for økt kvalitet og styrket helhet og sammenheng i helsetjenesten.​

Økonomisk bærekraft er nødvendig for å sikre en stabil og forutsigbar drift, utvikle pasientbehandlingen og sørge for handlingsrom til nye investeringer. For å lykkes i Helse Midt-Norges ambisjon om å skape en fremragende helsetjeneste, må foretaksgruppen vise tilstrekkelig kraft til omstilling og fornyelse. Det enkelte foretak er ansvarlig for effektiv styring av samlet likviditet innenfor tildelte rammer og krav, herunder prioritering av midler mellom drift og investering.

Her kan du lese protokollene fra foretaksmøtene

Her kan du lese styringsdokumentene til helseforetakene​