logo

Mer forsvarlig og riktig legemiddelhåndtering

Håndtering av legemidler er en viktig del av helsehjelpen som ytes til pasienter, men det er en krevende oppgave å utføre, med betydelig risiko for feil. Når ny felles pasientjournal innføres i slutten av april er legemiddelhåndtering et av områdene man ønsker forbedringer på for å styrke pasientsikkerheten og kvaliteten i helsetjenesten.

Publisert 01.03.2022
Sist oppdatert 03.03.2022
Det kan være mange årsaker til feil i legemiddelhåndtering, men med innføringen av Helseplattformen er det satt tydelige mål om å styrke pasientsikkerheten og redusere antall legemiddelrelaterte skader med 80% over tre år. Selve planen for hvordan man skal realisere de ulike gevinstene ble vedtatt av styret i Helse Midt-Norge i februar.


  - Helseplattformen vil gi oss flere nye funksjonaliteter og muligheter, og vi må sørge for å hente ut mest mulig gevinster av systemet, selv om det krever systematisk endring over tid, sier Nils Kvernmo, direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge. 

Illustrasjonsbilde

Nils Kvernmo, direktør eierstyring i Helse Midt-Norge

Vil styrke pasientsikkerheten

Når helseplattformen innføres, vil dagens papirkurve erstattes med en elektronisk legemiddeladministrasjonsmodul, noe som vil gi bedre oversikt og minske mulighetene for feil.  -  Helsepersonell vil få systemstøtte i forordning, klargjøring og ved utdeling av legemidler og dokumentasjon, sier Astrid Bjørgum, seniorrådgiver og prosjektleder for Gevinstrealisering av innføring av Helseplattformen i Helse Midt-Norge. - Systemet vil kunne varsle helsepersonell ved feil under forordning og administrasjon av legemidler, og her må det innarbeides rutiner for hvordan helsepersonell skal agere på varslinger. Dette vil styrke pasientsikkerheten, avslutter Bjørgum.

Astrid-Bjørgum-A-01-10-2020.jpg

Astrid Bjørgum, seniorrådgiver i Helse Midt-Norge

Bred involvering underveis
Helseplattformen har i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, brukerutvalg og tillitsvalgte konkretisert en rekke gevinstmål for innføringen av felles pasientjournal. Du kan lese mer om de her​
Det har over lengre tid vært jobbet med en gevinstrealiseringsplan. Selve arbeidet med å utarbeide gevinstrealiseringsplanen har vært organisert som et regionalt prosjekt underlagt Styringsgruppe digitalisering og standardisering (SDS). Det har vært gjennomført en grundig prosess, med fokus på involvering av foretaksledelsen og klinikkledelsen i helseforetakene, lokale tillitsvalgte og brukerutvalg, fageksperter i beslutningsstrukturen for Helseplattformen og de faglige lederne for Helseplattformen. Det er gjennomført dialogmøter med konserntillitsvalgte og konsernverneombud og regionalt brukerutvalg. 

Hva er gevinstrealiseringsplan og hva inneholder den?

Gevinstrealiseringsplanen beskriver hvordan de åtte regionale gevinstmålene for Helseplattformen skal realiseres. Planen inneholder konkretisering av gevinstmålene ved at det er utarbeidet delmål, måleindikatorer (KPI-er) og dokumentasjon av nullpunkt. Helseforetakene har tallfestet ambisjonsnivå og tidspunkt for måloppnåelse for alle måleindikatorene. Planen inneholder også en beskrivelse av hvilke forutsetninger og endringer, utover innføring av Helseplattformen, som er nødvendig for å realisere gevinstene. I planen er det pekt på hvilken virksomhet som er ansvarlig for å sikre at nødvendige forutsetninger er til stede og at endringer i måten å jobbe på blir implementert. 

​​Videre oppfølging og rapportering

Oppfølging av den regionale gevinstrealiseringsplan for innføring av Helseplattformen vil skje i linjeorganisasjonene. Helseforetakene får i styringskrav og rammer i oppgave å realisere gevinstmålene for Helseplattformen iht. gevinstrealiseringsplan. Helseforetakene skal i sin årlige melding rapportere på hvordan de har jobbet med gevinstrealisering, herunder hvor langt de har kommet i å gjennomføre endringer i måten å jobbe på. Rapporteringen skal også inneholde en vurdering status på KPI-ene for de regionale gevinstmålene.