logo Helse Midt-Norge

Nye avtaler innenfor Tverrfaglig spesialisert rusbehandling for pasienter i Midt-Norge

Blå Kors Lade Behandlingssenter SA i Trondheim og Tyrilistiftelsen i Trondheim og Molde er valgt som leverandører av Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Publisert 07.01.2022
Foto av dame som ligger i en seng.
De nye avtalene vil etter planen tre i kraft 1. juli 2022 og gjelder i fire år, til og med 30. juni 2026. Det er opsjoner for ytterligere forlengelse fra Helse Midt-Norges RHFs side for inntil 2 + 2 år.

I anskaffelsen ba Helse Midt-Norge RHF om tilbud på døgnbehandling og tilhørende polikliniske og ambulante konsultasjoner for følgende pasientgrupper:

  • Gravide og småbarnsfamilier (herunder tvang)
  • Avrusing
  • ROP/Skjerming (herunder tvang)
  • Alvorlig rusavhengighet
  • Unge voksne med omfattende hjelpebehov
  • Alkohol- og/eller medikamentavhengige

Tildeling av avtaler:

Gravide og småbarnsfamilier (herunder tvang)
Blå Kors Lade Behandlingssenter SA tildeles avtale i Trondheim.

Avrusing
Blå Kors Lade Behandlingssenter SA tildeles avtale i Trondheim.

ROP/Skjerming (herunder tvang)
Blå Kors Lade Behandlingssenter SA tildeles avtale i Trondheim.

Alvorlig rusavhengighet
Tyrilistiftelsen tildeles avtale i Trondheim og Molde.

Unge voksne med omfattende hjelpebehov
Tyrilistiftelsen tildeles avtale i Trondheim og Molde.

Alkohol- og/eller medikamentavhengige
Blå Kors Lade Behandlingssenter SA tildeles avtale i Trondheim.

De enkelte tjenestene som leverandørene skal yte, vil finnes på informasjonstjenesten «Velg behandlingssted» på helsenorge.no.

Flere pasienter årlig

Med kortere liggetid, økt bruk av sekvensielle opphold (dvs veksling mellom opphold i institusjon og hjemme før behandlingen fortsetter i institusjonen) og økt poliklinisk og ambulant aktivitet for pasientene, forventes at flere pasienter vil kunne få et tilbud i regionen. Noen av pasientgruppene får dessuten en større valgfrihet ved at det nå etableres tilbud i Molde.

Pasientene vil henvises på samme måte som i dag og det er helseforetakene i regionen som er vurderingsinstans for rett til helsehjelp.  

Fagdirektør Henrik Andreas Sandbu sier at avtalene med private leverandører er et viktig og faglig godt bidrag i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge.

- Avtaler med private leverandører gir pasientene mulighet til å velge mellom flere tjenesteytere og bidrar til kortere ventetider. Avtalene som inngås sikrer også en god arbeidsdeling mellom de offentlige sykehusene og de private leverandørene. Det er riktig bruk av ressursene, sier Sandbu. 
 

Kvalitet, kostnader og tilgjengelighet for pasientene

Beslutningen om hvilke tilbydere som tildeles avtale er fattet ut fra en samlet vurdering av kriteriene kvalitet, kostnader, og tilgjengelige og helhetlige helsetjenester. 

Gjennomføring av anskaffelsen

Anskaffelsen er gjennomført etter regelverket om offentlige anskaffelser og har vært organisert med en styringsgruppe og en prosjektgruppe. 

Karensperiode

Avtalene kan inngås etter utløpet av en lovbestemt frist på 10 dager fra da tildelingen av avtalene ble kunngjort.