logo Helse Midt-Norge

Spesialisthelsetjenestens rapport om samfunnsansvar

Spesialisthelsetjenesten har lagt frem sin rapport for samfunnsansvar for 2021. Den viser at det gjøres mye godt arbeid, alt fra små lokale prosjekter til nasjonale satsinger. 

Publisert 29.03.2022
Sist oppdatert 08.04.2022
En collage av mennesker som lager mat

Energiforbruk i sykehus er den største enkeltfaktoren for direkte klimagassutslipp fra spesialisthelsetjenesten, viser spesialisthelsetjenestens rapport om samfunnsansvar​ som ble lagt fram denne uka.

For å nå målet om å redusere direkte CO2-utslipp fra sykehusdrift med 40 prosent i perioden 2019-2030, er kjøp av gjenvinningskraft et vesentlig tiltak.

Gjenvinningskraft gir reduserte utslipp i sykehusene

Spesialisthelsetjenesten har et felles mål om å øke andelen gjenvinningskraft i perioden frem mot 2030. Gjenvinningskraft er el-kraft som blir produsert av energi fra norsk industri som ellers ville ha gått til spille. De fire helseregionene i Norge har inngått en nasjonal avtale om innkjøp av elektrisk kraft fra energigjenvinningsanlegg fra 2022, og dette vil gi en årlig tilgang på ca. 500 GWh. Totalt strømforbruk i de fire regionene i 2021 var ca. 1000 GWh.  

- Avtalen utgjør en betydelig andel av vårt energiforbruk. Dette gir et vesentlig bidrag til å nå de ambisiøse målene vi har satt oss. Vi er oss svært bevisst at vi må snu mer av vår aktivitet i mer bærekraftig retning, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl.

​Spillvarme og overskuddsvarme

Gjenvinningskraft er en ordning der myndighetene har redusert avgiftsnivået. Dette inngår som en del av finansieringen av anlegget som skal utnytte energi som slippes ut. Eksempel på slik energi er spillvarme fra smelteverk og overskuddsvarme fra avfallsanlegg. Kjøp av gjenvinningskraft vil påvirke CO2-regnskapet positivt og samtidig redusere kostnader for helseforetakene. Gjenvinningskraft vurderes som et vesentlig bedre alternativ for å redusere utslipp fra sykehusdrift enn å kjøpe opprinnelsessertifikater for strøm.

Mange gode eksempler

Rapporten om samfunnsansvar går særlig inn på tiltak knyttet til klima og miljø. Den viser at det gjøres mye godt arbeid, lokalt, regionalt og nasjonalt. Omlegging av drift av sykehusbygg og mer miljøvennlig transport er viktig, men det er også viktig å jobbe lokalt med tiltak som reduksjon av matsvinn og bærekraftige innkjøp.

Lenke til rapport

Klimaregnskap

Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest har til sammen en reduksjon i utslipp på 114 000 tonn CO2, grunnet kjøp av gjenvinningskraft, viser rapporten.

For å bidra til å redusere direkte CO2-utslipp med 40 prosent skal tjenestereiser for ansatte med bil reduseres med 30 prosent, og tjenestereiser med fly reduseres med 40 prosent i perioden 2019-2030.

Covid-19 pandemien har bidratt til å redusere ansattes reisevirksomhet med fly med 79 prosent fra 2019 til 2021. Dette utgjør en reduksjon i utslipp på 1 782,4 tonn CO2 og reduserte kostnader med 24 615 385 kr.

Ambulansetransport med bil har økt vesentlig fra 2020 til 2021. Fra ca. 85 000 oppdrag i 2020 til nærmere 100 000 oppdrag i 2021.

Årsakene til økningen er sammensatt: Covid-19-pandemien, eldrebølgen, sentralisering av legevakt og spesialiseringen og funksjonsdelingen mellom sykehusene. I Midt-Norge er det pt. kun en legevaktbil og to skolebiler som går på el, men dette vil endre seg fremover – det bygges ny legevaktbil og det vil også kjøpes inn fullverdige ambulanser som går på el.

Det er også en økning i andre pasientreiser og da særlig pasientreiser med egen bil fra 2020 til 2021.​