logo Helse Midt-Norge

Endret innføringsplan for Helseplattformen

Styret for Helse Midt-Norge RHF tar torsdag 26. januar stilling til forslag om endret innføringsplan for Helseplattformen i regionens sykehus. Feilretting, nødvendig optimalisering og opplæring ved St. Olavs hospital skal være ferdigstilt innen 15. mai. Innføringsdato for Helse Nord-Trøndelag foreslås til 4. november og for Helse Møre og Romsdal er datoen 27. april neste år.

Publisert 20.01.2023
Sist oppdatert 21.01.2023
Utsettelsen vil føre til økte kostnader og forslaget innebærer bruk av tilbakeholdt risikoavsetning for prosjektet. Det er for tidlig å sette to streker under sluttsummen, men det foreslås å øke rammen for Helseplattformen med inntil 350 millioner kroner. I tillegg kommer økte kostnader knyttet til videreføring av de lokale innføringsprosjektene i helseforetakene og utvidet bruk av systemer som skal fases ut. Dette beskrives i saksframlegget til det regionale styret basert på foreløpige estimater.

- Innføring av Helseplattformen er et viktig tiltak i Helse Midt-Norges Strategi 2030 og et sentralt veivalg når vi skal legge til rette for forbedring av helsetjenesten i Midt-Norge. Helseplattformen er en strukturert pasientjournal og overgangen fra fritekstnotater til strukturert journalføring betyr endring i måten å dokumentere på, og er noe av det som krever mest omstilling for mange av våre ansatte. Da må vi ha en løsningen med riktig kvalitet og stabilitet. Ved oppstart har vi sett at løsningen på noen områder er blitt krevende for de ansatte å bruke. Dette har bidratt til redusert produktivitet ved St. Olavs hospital og utgjør en potensiell risiko for pasientsikkerheten. På bakgrunn av dette trenger vi mer tid for å gjøre forbedringer i løsningen og bruken av denne, sier adm.dir. Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Helseplattformen er et offentlig-offentlig samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og kommuner i vår region. Samarbeidet vil i sterk grad handle om utvikling av helsetjenesten for å sikre god og helhetlig pasientbehandling der pasienten får helt andre muligheter til aktiv deltakelse i eget behandlingsforløp med tilgang til informasjon på tvers av forvaltningsnivåer og bruk av effektive kommunikasjonsløsninger. Teknologien er en muliggjører som vil gi grunnlag for innovasjon og nytenking i årene framover. Endret innføringsplan for sykehusene har ingen direkte konsekvens for avtalt utrulling i kommuner eller det pågående arbeidet for å gi fastlegene en tilpasset løsning.

Realisering av Helseplattformen har sin bakgrunn i en foretaksprotokoll fra 22. juni 2016, der det ble besluttet at Helseplattformen skulle være et regionalt utprøvingsprogram for det nasjonale målbildet i «Én innbygger – én journal». 

Her kan du lese foretaksprotokollen

Det forutsettes at arbeidet med feilretting, forbedring av løsningen og forhold knyttet til opplæring av ansatte ved St. Olavs hospital følger en tidsavgrenset milepælsplan. Styringsgruppen for innføring av Helseplattformen har konkludert med at alle områdene vil kunne ferdigstilles innen 15. mai, med unntak av radiologi, der det vil være behov for videreutvikling av deler av løsningen frem til 15. september.

Til styremøtet vil det også bli lagt fram sak om svar på spørsmål som Helsetilsynet har stilt vedrørende det regionale styrets oppfølging av sørge for-ansvar og pasientsikkerhet ved innføringen av Helseplattformen.


​Dette er forslaget til vedtak:

1. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar følgende innføringsdato for Helseplattformen i helseforetakene:
  • Helse Nord-Trøndelag HF 04.11.2023
  • Helse Møre og Romsdal HF 27.04.2024

2. Styret i Helse Midt-Norge RHF forventer at helseforetakene og Helseplattformen AS setter av nødvendige ressurser til feilretting, optimalisering og opplæring og bidrar inn i det felles regionale innføringsprosjektet for helseforetakene.

3. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber administrerende direktør påse at:

    a. Helseforetakene og Helseplattformen AS ferdigstiller det avtalte arbeidet med feilretting, nødvendig optimalisering og opplæring innen 15. mai, og at det utarbeides en detaljert milepælsplan for arbeidet.

    b. St. Olavs hospital HF korrigerer data, slik at korrekte virksomhetsdata kan rapporteres innen 4. februar

    c. Helseplattformen AS ferdigstiller arbeidet med nødvendig feilretting for å sikre korrekte virksomhetsdata innen 4. februar

    d. St. Olavs hospital HF bidrar med kliniske ressurser til innføring ved Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF.

4. Styret erkjenner at utsettelsen av innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF vil føre til økte kostnader for Helseplattformen AS og helseforetakene. Det er stor usikkerhet knyttet til kostnadsestimatet som er beregnet. Styret legger derfor til grunn en økning av rammen til Helseplattformen AS med inntil 350 millioner kroner inklusive forlengelse av fageksperter fra helseforetakene.

5. Styret legger til grunn at kostnader til drift og forvaltning gjennom tjenesteavtalen holdes på et lavest mulig nivå.

6. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber ber administrerende direktør komme tilbake til en sak om økonomiske konsekvenser knyttet til innføring av Helseplattformen for St. Olavs Hospital HF i 2022, når korrekte virksomhetsdata foreligger. ​


Styremøtet i Helse Midt-Norge RHF

Innkalling og sakspapirer til styremøtet torsdag 26. januar på vår styreadministrasjon

  • Møtestart kl. 1600
  • Sted: Radisson Blu Hotel, Værnes