logo Helse Midt-Norge

Evalueringsrapport i august

Evalueringsrapport om innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital HF legges fram for behandling i styret for Helse Midt-Norge RHF medio august.

Publisert 22.06.2023
Evaluering av innføring av Helseplattformen vil presenteres for styret i Helse Midt-Norge RHF i august.

Foto: Terje Visnes

Evaluering av innføringen av Helseplattformen vil presenteres for styret i Helse Midt-Norge RHF i august.

Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtok i mars å iverksette en evaluering av innføring av Helseplattformen ved regionens universitetssykehus og det var Boston Consulting Group (BCG) som fikk oppdraget. Rapporten fra BCG presenteres for oppdragsgiver i et ekstra styremøte i august. Onsdag 21. juni fikk styret en orientering om arbeidet så langt. 

Formålet med evalueringen er å bidra til læring og forbedring i forkant av at Helseplattformen tas i bruk ved regionens øvrige sykehus gjennom å klarlegge årsaker til utsettelsen av innføring ved St.Olavs og hvorfor feilrettings- og optimaliseringsperioden måtte forlenges.

Det er i forkant pekt på flere områder som blir gjenstand for evaluering. Noen grep er allerede tatt når det gjelder styring, organisering og ansvar. Eiermøtet for Helseplattformen AS er blitt utvidet slik at St. Olavs hospital HF igjen deltar i eiermøtet sammen med Helse Midt-Norge RHF og Trondheim og Ørland kommuner. Etter hvert som stadig flere kommuner blir medeier i Helseplattformen AS vil formen på eiermøtet bli vurdert og eventuelt justert. 

Gjennom oppfølging av prosjektet for utrulling av Helseplattformen i sykehusene må det tas omforente grep for å sikre gjennomføringsstrategi, definere milepæler og oppfølging av disse.Tydeliggjøring av resultat- og effektmål samt rapportering på framdrift, kostnader og kvalitet inngår også i den operative styringen av prosjektet. BCG-rapporten er tenkt å gå inn i disse problemstillingene for å beskrive læringspunkter og forslag til forbedringer. 

Etter at BCG-rapporten er lagt fram, vil det bli iverksatt en felles prosess for å iverksette eventuelle nye forbedringstiltak. Helse Midt-Norge vil sammen med St. Olavs hospital og Helseplattformen ivareta dette og kommunene vil bli holdt informert. Forslag til innretning er planlagt presentert for styret for Helse Midt-Norge RHF i august.