logo Helse Midt-Norge

Fikk forskningsprisen 2022 for sin forskning på ruspasienter

Helle Wessel Andersson ved St. Olavs hospital får forskningsprisen 2022 for sin forskning på et forskningssvakt område, rusbehandling.

Publisert 16.11.2023
En person som smiler for kameraet
Perisvinner: Helle Wessel Andersson, forskningsrådgiver og Phd ved FoU-seksjonen ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital.

Prisen deles ut av Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge hvert år og er på 150 000 kroner. Den ble overrakt prisvinneren under Regional brukerkonferanse på Stjørdal onsdag ettermiddag. 

«Hvordan går det med pasientene?», er tittelen på prosjektet Wessel Andersson har vært leder for. Målet har vært å øke kunnskapen om døgnpasienter ved offentlige og private rusklinikker i Midt-Norge, forteller hun.

- Prosjektet kom i stand med utgangspunkt i klinikere som ønsket mer kunnskap emnet. Det sentrale spørsmålet har vært: Hva vet vi om behandlingsutfall fra rusbehandlingen ved regionens klinikker? Prosjektet har hele veien vært godt forankret i det kliniske miljøet og ledelse i alle deltakende klinikker, sier Wessel Andersson, som er forskningsrådgiver og Phd ved FoU-seksjonen ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital.

Oppfølgingsstudien ble gjennomført ved fem rusklinikker i Helse Midt-Norge. Pasientene ble rekruttert fortløpende i løpet av to år (2014-2016). I alt 611 pasienter takket ja til å delta i studien. Pasientene svarte på spørreskjema ved inntak og avslutning av oppholdet. De ble også intervjuet tre måneder og 12 måneder etter at de ble skrevet ut fra døgnavdelingen.

Hovedfunn

Hovedfunnene i forskningsprosjektet er blant annet:

  • Én av fire pasienter «dropper» ut
  • Høyere motivasjon innebærer lavere risiko for «dropout»
  • Psykiske plager ved behandlingsstart innebærer økt risiko for «dropout»
  • ADHD og alvorlighetsgraden av rusproblemene kan også spille en rolle
  • Tilbakefall etter tre måneder. Blant pasientene med illegalt rusmisbruk som deltok på oppfølgingsintervjuet tre måneder etter utskrivelsen, rapporterte 37 prosent at de hadde brukt rusmidler regelmessig de siste fire ukene.
  • Ung alder og samtidig psykisk lidelse innebærer økt risiko for tilbakefall
  • Risikoen for tilbakefall var høyere for pasienter som har en samtidig psykisk lidelse.
  • Pasientopplevd livskvalitet var tydelig bedret ett år etter døgnoppholdet, sammenlignet med nivået ved oppstart i døgn.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkningen har omfattet dialog og samråd med klinikkens brukergruppe i planleggingen og resultatfase, sier Wessel Andersson.

- Artikkelfunnene har fortløpende blitt presentert i brukergruppen for innspill på resultater og grad av samsvar med brukererfaringer. Klinikkens forskningsutvalg har også brukerrepresentasjon, framdriften i prosjektet og resultater har vært jevnlig framlagt for innspill. God utnyttelse av et omfattende datamateriale basert på pasientinnsats og innsats fra klinisk miljø har også vært forskningsutvalgets anliggende.

- Det er viktig for oss forskere å få takket både pasienter og brukermedvirkere som har bidratt inn i prosjektet og har vært rause med å dele opplysninger om livene sine med oss. Det har vært avgjørende for resultatet, sier hun.

Det er så langt blitt sju artikler fra studien. Seks er publisert, den siste ble sendt inn i høst.

Prisen ble delt ut av nestleder i RBU, Anders Johnsen.