logo Helse Midt-Norge

Handlingsplaner for forskning og innovasjon vedtatt

Fredag 2. juni ble «Regional Handlingsplan for innovasjon» og «Regional Handlingsplan for forskning» vedtatt av fagdirektørene i fagdirektørmøtet.

Publisert 13.06.2023
En gruppe mennesker som sitter i en sirkel
Foto: Mostphotos

Handlingsplanene bygger på Regional utviklingsplan 2023-2026 og setter rammer og retning for arbeidet med innovasjon og forskning i helseregionen.

Arbeidet med handlingsplanene startet høsten 2021. De er behandlet i Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon gjennom et heldagsseminar og flere møter, har vært presentert for Samarbeidsorganet.

«Regional handlingsplan for innovasjon» er diskutert i regionalt innovasjonsrådgivernettverk og «Regional handlingsplan for forskning» er diskutert i regionalt nettverk for forskning.

Handlingsplanene ble sendt på innspillrunde til Arbeidsutvalget for Brukerutvalget (RBU) og til konserntillitsvalgte og konsernverneombud (KTV/KVO) og diskutert på Fagdirektørmøtet i mars 2023. 

Samarbeid med helseforetakene

Handlingsplanene ble deretter bearbeidet i henhold til innkomne innspill, og i mars ble de sendt på en større innspillrunde til helseforetakene i regionen: fagdirektører, innovasjonsrådgivere (innovasjon)/forskningssjefer (forskning), Helseplattformen, NTNU TTO (kun handlingsplan for innovasjon), RBU og KTV/KVO.

Handlingsplanene ble bearbeidet på bakgrunn av innspillene som kom og nye utkast til handlingsplaner ble vedtatt i regionalt fagdirektørmøte 2. juni 2023.

Prioriterte årlige satsingsområder skal defineres i samarbeid med helseforetakene gjennom de regionale nettverkene for forskning og innovasjon. Helseforetakene operasjonaliserer tiltak og velger aktuelle virkemidler tilpasset lokale forhold. Tiltak og aktiviteter skal konkretiseres i årsplaner som blant annet ses i sammenheng med identifiserte behov, gjeldende styringskrav og rammer.

Både forsknings- og innovasjonsaktivitet i helseforetakene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby god kvalitet og en bærekraftig helsetjeneste i årene som kommer. De regionale handlingsplanene skal understøtte dette arbeidet.  Vi har allerede startet oppfølgingen av handlingsplanene, og ser fram til tett og godt regionalt samarbeid framover.