logo Helse Midt-Norge

Helseplattformen videreføres som planlagt

Styret for Helse Midt-Norge RHF har besluttet å videreføre innføring av Helseplattformen i tråd med plan. Det betyr at Helse Møre og Romsdal tar i bruk løsningen ultimo april neste år og Helse Nord-Trøndelag mot slutten av 2024.

Publisert 13.12.2023
Logo, ikon

- Som styreleder er jeg sterkt opptatt av at pasientsikkerheten ivaretas når vi nå forbereder videre innføring av den nye journalløsningen for regionens sykehus.
Å utsette for Helse Møre og Romsdal ville hatt store økonomiske konsekvenser for spesialisthelsetjenesten i vår region, men det kan ikke settes foran å ivareta pasientene. Styrets vedtak balanserer dette. Vedtaket vårt forutsetter at det iverksettes tiltak som reduserer den risikoen som Helse Møre og Romsdal har påpekt. Og vi forutsetter at det er tett dialog mellom region og helseforetak framover, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF.

Helhetlig vurdering

I sin innledning da styret behandlet sak om videre innføring av Helseplattformen, understreket Mjøen at det regionale styret har til oppgave å ivareta et helhetlig perspektiv både i forhold til pasientsikkerhet, økonomisk bærekraft og samarbeidet med kommunene om å realisere visjonen Én innbygger én journal.

Dette er vedtaket:

1. Styret i Helse Midt-Norge anerkjenner den risiko og sårbarhetsanalysen som Helse Møre og Romsdal har gjennomført per november 2023, og den usikkerheten som ansatte i helseforetaket opplever knyttet til innføringen av Helseplattformen.

2. En utsettelse av innføringen av Helseplattformen i to år vil ha store konsekvenser for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Styret i Helse Midt-Norge ber administrerende direktør iverksette tiltak som skal legge til rette for å opprettholde opprinnelig innføringsplan med mulige tilpasninger, samtidig som pasientsikkerheten ivaretas.

3. For å styrke driftssituasjonen i forbindelse innføringen av Helseplattformen tildeler styret i Helse Midt-Norge RHF Helse Møre og Romsdal HF 30 millioner kroner i 2023 og en ramme for ekstra tiltak på inntil 30 millioner kroner i 2024.