logo Helse Midt-Norge

Gjør endringer etter evaluering

Helse Midt-Norge gjør endringer i arbeidet med å innføre Helseplattformen i sykehusene i regionen. Bakgrunnen er en evalueringsrapport som påpeker behovet for mer aktiv eierstyring og oppfølging for å ivareta pasientsikkerhet, feilretting og brukervennlighet for ansatte.

Publisert 21.08.2023
Logo, ikon

Rapporten fra Boston Consulting Group (BCG) bygger på en omfattende gjennomgang av skriftlig dokumentasjon og et stort antall intervjuer av nøkkelpersoner i forbindelse med innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital. Den viser et omfattende prosjekt som involverer mange parter der man fra ulikt ståsted også kan ha ulik opplevelse av innføringen. 

Med bakgrunn i dette materialet har BCG gjort sine egne vurderinger og kommet med anbefalinger når Helseplattformen skal rulles ut videre for sykehusene i Helse Midt-Norge. Evalueringen som er gjennomført på oppdrag fra styret i Helse Midt-Norge RHF, gir nyttig oversikt og utgangspunkt for å justere organisering av prosjektet for innføring av Helseplattformen i sykehusene i Midt-Norge.

Helse Midt-Norge legger rapporten til grunn og erkjenner at det er nødvendig å ta grep i det videre for å lykkes med innføringen av Helseplattformen – og innfri visjonen om «Én innbygger én journal» for Midt-Norge. Styret for Helse Midt-Norge RHF behandlet rapporten mandag 21. august.

Fortsatt høy prioritet

- Ansatte ved St. Olavs hospital og i Helseplattformen har lagt ned et stort arbeid så langt. Utfordringene for sykehuset har vært større enn forventet og det har tatt lengre tid å komme i mål enn forutsatt. Samtidig er situasjonen i bedring og BCG-rapporten gir oss et utgangspunkt for å iverksette tiltak og løse oppgaven sammen, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF.

Rapporten er en dokumentasjon av kjente forhold og problemstillinger. Innføring av Helseplattformen har i særlig grad vært utfordrende for St. Olavs hospital og det er lagt ned et stort arbeid for å ivareta pasientsikkerhet, rette opp feil og forbedre løsningen. Dette arbeidet skal fortsatt ha høy prioritet.

Det er avgjørende at feilretting i løsningen og at opplæring av ansatte blir ivaretatt effektivt og på en betryggende måte i høst, slik at Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag kan ta i bruk Helseplattformen som forutsatt i 2024. 

Mer aktiv eierrolle

Utfordringene St. Olavs hospital har opplevd vil ikke påvirke utrulling av løsningen i kommunene eller arbeidet med å sikre en forbedret journalløsning for fastlegene i regionen. 

Helse Midt-Norge RHF har et helhetlig ansvar for innføringen av Helseplattformen og vil ta en mer aktiv eierrolle i den videre innføringen i helseforetakene for å sikre tydeligere styring av prosjektet. Roller, rammer og ansvar skal tydeliggjøres i det videre arbeidet. En tiltaksplan basert på rapporten fra BCG, skal forankres med de involverte aktørene.

Tiltakene som umiddelbart skal iverksettes, er knyttet opp mot fire hovedpunkter: 

 • Mer aktiv eierstyring og helhetlig oppfølging 
 • Sørge for at kvalitet, leveranser, testing og opplæring er på plass i forhold til plan 
 • Organisere arbeidet for å ivareta både drift og videre utvikling på en effektiv måte 
 • Tett og forpliktende samarbeid om kommunikasjon og endringsarbeid 

 

Dette er vedtaket fra styremøtet i Helse Midt-Norge:

 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar Boston Consulting Group (BCG) sin evalueringsrapport til orientering.
 2. Helse Midt-Norge RHF har et helhetlig og overordnet ansvar for innføringen av Helseplattformen i helseforetakene. Styret ber administrerende direktør legge til rette for at Helse Midt Norge RHF innenfor rammene av foretaksloven kan gå inn i en enda mer aktiv eierrolle i for den videre innføringen av Helseplattformen.
 3. Styret i Helse Midt Norge RHF vil sikre tydeligere styring av prosjektet. Roller, rammer og ansvar må tydeliggjøres i det videre arbeidet med innføringsprosjektet.
 4. Styret i Helse Midt-Norge ber administrerende direktør utarbeide en tiltaksplan basert på rapporten fra BCG, der tiltakene med høyest kritikalitet defineres og prioriteres først. Det må tilstrebes enighet mellom de involverte aktørene.
 5. Styret i Helse Midt-Norge understreker at det fremdeles har høyeste prioritet fremdeles å rette feil og sørge for at løsningen blir brukervennlig for ansatte, og at pasientbehandlingen understøttes best mulig.
 6. Hele sakskomplekset knyttet til den manglende fastlegemodulen må utredes og en strategi for ferdigstilling og utbredelse av den presenteres for styret.
 7. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om å bli løpende oppdatert på status.
 8. Styret i Helse Midt-Norge RHF er innforstått med at Helseplattformen er et stort omstillingsprosjekt, med teknisk og organisatorisk kompleksitet langt utover det vanlige i helsetjenesten. I lys av de store utfordringene slike prosjekter medfører, vil vi med ettertrykk berømme de ansatte i underliggende HF-er, Helseplattformen AS og RHF-et for innsatsen som er lagt inn i utviklings- og innføringsprosjektet så langt.

LES OGSÅ: Saksframlegget til styret

LES OGSÅ: Rapporten fra Boston Consulting Group