logo Helse Midt-Norge

Kritisk rapport fra Riksrevisjonen

Riksrevisjonen er kritisk til hvordan sykehusene tar i bruk nye IT-systemer og mener at det kan gå ut over pasientsikkerheten. Kritikken rammer også Helseplattformen.

Publisert 21.11.2023
En blå sirkel med en hvit sirkel i midten

I en rapport som ble presentert 21. november heter at flere gevinster av digitaliseringen kan og må hentes ut. Innledningsforedraget under konferansen der rapporten ble lagt fram, slo riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fast at det er helt nødvendig å dele data i offentlig sektor.

Helseplattformen har som mål å være en effektiv løsning der man unngår dobbeltregistrering og dobbelrapporterting i tungvinte IT-systemer, men undersøkelsen som ble gjennomført etter fire måneders drift ved St. Olavs hospital, viser at man sliter med feil, dårlig informasjonsflyt og et komplekst og uoversiktlig system.

- Rapporten bekrefter det som har vært vår vurdering etter at Helseplattformen ble tatt i bruk på St. Olavs hospital for ett år siden. Det er gjennomført flere interne revisjoner og tilsyn. På bakgrunn av disse er det arbeidet godt med å rette opp feil som kan true pasientsikkerheten og vi kommer framover til å legge vekt på å bedre brukervennligheten for helsepersonellet. Vi er ikke i mål, men vi har progresjon og det er bevilget en egen tiltakspakke for videre arbeid. Rapporten er også en bekreftelse på at det å ta i bruk nye IT-systemer i komplekse strukturer som sykehus, er en utfordring og vil oppleves krevende for ansatte. Vårt fokus nå er å lykkes med optimalisering og forbedring av løsningen som sykehus og kommuner i Midt-Norge har tatt og skal ta i bruk framover, sier adm.dir. Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.
Du finner rapporten og ytterligere omtale av den på Riksrevisjonens nettside.

https://riksrevisjonen.no/