logo Helse Midt-Norge

Forskningsrapporten 2022:

Har funnet nye kriterier for selvmordsfare

Forekomsten av selvmord etter utskrivelse fra psykiatrisk institusjon øker. Ny forskning skal gjøre det enklere å finne og behandle høyrisiko-pasienter.

Publisert 30.05.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Hvordan skal en finne og behandle de psykiatriske pasientene som er i akutt fare for å ta livet sitt? Det er det spørsmålet denne gjengen jobber med. Fra venstre: Overlege Astrid Prestmo, Tuva Kvithyld Prestmo, professor og overlege Arne Vaaler og Knut Langsrud, avdelingssjef ved psykiatrisk akutt- og mottaksfunksjon ved St. Olavs hospital. Foto: Kai Kristiansen

- Folk som kommer hit er ofte i en akutt livskrise. Noen av dem har tanker om å ta livet sitt, enkelte er i akutt fare. Hvilke symptomer har pasientene i høyrisiko-gruppa?

Det er det de prøver å finne ut, professor og overlege Arne Vaaler og psykiater og overlege Astrid Prestmo ved St. Olavs hospital i Trondheim, seksjon for akuttpsykiatri.

Denne saken inngår i den årlige rapporten om forsknings- og innovasjonsaktivitetene i helseforetakene. Les hele rapporten her (PDF)

Selvmord er et alvorlig samfunnsproblem, og frekvensen av selvmord øker i mange vestlige land.

Mer enn 70 prosent av innleggelsene ved psykiatrisk akuttavdeling har helt eller delvis selvmordsfare som årsak, viser data fra prospektive studier ved sykehuset. De viser også at den høye forekomsten av selvmord etter utskrivelse fortsetter å øke.

LES OGSÅ: Bruker kunstig intelligens til å gjenkjenne CP hos spebarn

De foreløpige resultatene fra forskningsprosjektet gjør at høyrisiko-pasienter nå med rimelig grad av sikkerhet kan gjenkjennes allerede ved innleggelse.

- Det første vi har vært opptatt av er å finne ut hvem disse pasientene er. Hvordan de ter seg, hvordan de kommuniserer, hvilke ord de bruker. Noe vi langt på vei har lyktes med. Vi må få ned den umiddelbare selvmordsfaren. Deretter må vi lage oppfølgingspakker. Vi tror de som har hatt en slik tilstand er disponert for å få det igjen, så vi må forebygge nye episoder, forklarer Vaaler.

Se og hør professor og overlege Arne Vaaler og psykiater og overlege Astrid Prestmo ved St. Olavs hospital i Trondheim, seksjon for akuttpsykiatri, fortelle om prosjektet.

Et impulsivt fenomen

Tidligere ble selvmord betraktet som en langsom, langsiktig prosess, forklarer Prestmo. En tenkte seg at livet for pasientene ble mer og mer meningsløst over tid, og at summen etter hvert ble negativ. Da endte en opp med et minustegn og tok sitt eget liv som en slags rasjonell, gjennomtenkt handling.

- Vi har nå skjønt at for de fleste er det ikke slik. For mer enn halvparten av pasientene går det mindre enn åtte minutter fra de bestemmer seg til de handler. Alvorlig selvmordsadferd er for mange et impulsivt fenomen, sier Prestmo.

LES OGSÅ: Utviklet ny type skulderoperasjon ved hjelp av roboter

Også i internasjonal forskning har de funnet data som bekrefter dette.

- Vi kan ha en samtale med en pasient, og en halv time etterpå er situasjonen en helt annen. I tillegg underslår pasienter i en slik tilstand suicidale tanker. Noen vil ikke fortelle, andre er ikke suicidale når du snakker med dem, men kan bli det like etterpå. I praksis betyr det at hvis du spør pasienten som er innlagt på psykiatrisk avdeling med depresjon, om hen har tanker om å ta livet sitt og de svarer «ja», er sjansen mindre enn hvis de svarer «nei». Vi skal ikke slutte å spørre, men vi må være klar over at for de mest suicidale så kan svaret være villedende, sier Vaaler.

Uutholdelig indre smerte

Det er også slik at mange sterkt suicidale pasienter ikke opplever at de er nettopp det, forklarer Vaaler.

- De opplever gjerne ikke at de er deprimerte, heller. Men de har en intens desperasjon, en indre smerte. Noen kaller det en «mental pain», eller psykologisk smerte, som er helt uutholdelig og som de føler seg fanget i. Det er en tilstand som er helt uavhengig av diagnoser.

Også de som bedriver selvskading kan ha en sterk indre smerte, men sjelden en veldig alvorlig suicidalfare. Disse personene ønsker ikke nødvendigvis å dø.

I prosjektet har de sett på ulike faktorer som kan forutsi selvmord. De har samlet inn data fra akuttinnlagte pasienter fra 2011/2012, og en ny runde i 2016/2017, og med litt ulik bakgrunnsinformasjon. Videre har de fulgt de samme pasientene for å se hva som skjer etter utskriving.

- En nøkkel for å finne ut av dette er helseregistrene våre, norsk pasientregister og dødsårsakregisteret. Der kan vi se all kontakt pasientene har hatt med helsevesenet etter utskrivelsen, og eventuell dødsårsak. Alle fastleger, alle sykehus som registrerer pasientopplysninger og dermed gir oss verdifulle data – de har gitt oss unik og verdifull informasjon, sier Vaaler.

Mye er implementert

To brukerrepresentanter har vært tilknyttet prosjektet over flere år. En fra Mental Helse og en fra Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse. De har gjort alt fra å se på protokoller og gi innspill til samtykkeskjema, til å foreslå emner og hjelpe til med riktig terminologi. Det har vært helt essensielt.

- Det har vært svært verdifullt. Bare det å få innspill på hvordan en skal benevne fenomenet. Det har ført til at vi i mange sammenhenger ikke bruker ord som suicid eller selvmord, for det blir så brutalt, sier Vaaler.

Deler av forskningen er allerede implementert i klinikken, som det å identifisere tilstanden til disse pasientene, og sette inn tiltak og behandling. Viktige tiltak er både miljøterapeutiske og farmakologiske. Det er viktig at høyrisiko-pasienter passes godt på. Tilsyn bør ikke skje sjeldnere enn hvert tiende minutt, gjerne hyppigere. Farmakologisk akuttbehandling må gi hurtig og effektiv hjelp mot angst og desperasjon. Det er helt sentralt. Og så må pasientene få sove.

Trøst til de etterlatte

 Når det gjelder forebygging er prosjektet i gang med en studie som skal samle pasienter som har hatt denne tilstanden. Det er allerede gjort en pilot, og et doktorgradsprosjekt er på trappene.

- Vi samler pasienter til psykoedukative grupper der de skal jobbe med en handlingsplan: Hva de skal gjøre hvis symptomene oppstår på nytt. De pårørende får det samme kurset slik at de også kjenner faresignalene, forklarer forskerne.

For det er mange som har mistet noen i selvmord, og de opplever ofte hendelsen som uforståelig. Noen sitter med en følelse av at de burde ha sett, forstått og handlet tidligere.

- Hvis de får forklart hvor fort handlingen skjer, hvor impulsivt det er, og at det er en indre smerte som er helt uutholdelig, så kan det bidra til å gi det totalt meningsløse en slags mening eller en form for forståelse, sier Arne Vaaler og Astrid Prestmo.

Om prosjektet

  • Warning signs and treatment of acute suicide risk in psychiatric crises (prediksjon og behandling av akutt suicid), ved St Olavs hospital, seksjon for akuttpsykiatri. Første datainnsamling i prospektiv studie 2011. Fase 1 pågår, fase 2 startet januar 2022. Tildelt midler til «Klinisk akademisk forskningsgruppe» (KAF) fra Helse Midt-Norge RHF i 2019.
  • Pasienter som har vært innlagt på psykiatrisk avdeling har etter utskrivelse en forekomst av selvmord som er minst 200 ganger høyere enn normalbefolkningen. Hvordan skal en finne og behandle de pasientene som er i akutt fare, og hvordan skal disse følges opp?
  • Prosjektleder: Professor/overlege Arne Vaaler. Medarbeidere og samarbeidspartnere: Psykiater og overlege Astrid Prestmo, Stavanger universitetssykehus, Nasjonalt kompetansesenter for selvmordsforskning og -forebygging, Mount Sinai hospital, New York m.fl.

PUBLIKASJONER:

  • Høyen et al. “Non-disclosure of suicidal ideation in psychiatric inpatients: Rates and correlates”. Death Stud. 2021.
  • Prestmo et al. “Mortality among patients discharged from an acute psychiatric department: A 5-year prospective study”. Front Psychiatry 2020.
  • Fredriksen et al. “Psychotic depression and suicidal behavior Psychiatry 2017.