logo Helse Midt-Norge

Vi er til stede på Arendalsuka

Vi deler erfaringer fra innføringen av Helseplattformen og diskuterer de vanskelige prioriteringene rundt nye legemidler. Begge arrangementene strømmes fra våre nettsider.

Publisert 10.08.2023
En lege og en pasient
Illustrajonsbilde. Foto: Helse Midt-Norge RHF

Arendalsuka er blitt en viktig demokratisk møteplass for samfunnsengasjerte, og Helse Midt-Norge er også i år til stede i sørlandsbyen.

Vi står bak to arrangement som er obligatoriske for alle som er opptatt av helse og helsepolitikk.

Tirsdag 15. august inviterer de regionale helseforetakene til halvannen time med samtale og opplysning, innsikt og kunnskap rundt de tøffe prioriteringene rundt innføringen av nye legemidler.

De tøffe prioriteringene

Det kommer stadig nye og gode – og for mange livsviktige – legemidler på markedet. Samtidig er det en grense for hvor mye penger vi kan bruke i den offentlige helsetjenesten i Norge. Da må det tøffe og vanskelige prioriteringer til. Dilemmaene er mange. Hvorfor kan ikke alltid alle pasienter få de nyeste legemidlene på norske sykehus?

Nye metoder er et prioriteringssystem for hvilke nye legemidler og metoder norske sykehus kan bruke. Velferdsstaten og det norske helsevesenet er bygget på rettferdig og likeverdig tilgang for alle. Tre prioriteringskriterier er satt; nytte/effekt, ressursbruk/pris og alvorlighet av sykdommen. Beslutningsforum utfører denne prioriteringen basert på Stortingets føringer. Men hva vil det egentlig si?

Flere stemmer

Målet for arrangementet er at du lærer litt, kan stille noen spørsmål og ser prioritering av nye legemidler fra ulike innfallsvinkler. Vi legger ikke opp til noen klassisk spisset debatt, men heller kunnskap og dialog. Det blir innspill både fra dem som tar de vanskelige beslutningene, dem som blir rammet av det, pasientene, legemiddelindustrien og dem som utarbeider faktagrunnlaget for beslutningene.

I samtalen deltar Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst og leder av Beslutningsforum (fra august 2023), FFO ved generalsekretær Lilly Ann Elvestad, administrerende direktør i LMI, Leif Rune Skymoen, Einar Andreassen, områdedirektør for helseøkonomi og analyse i Statens legemiddelverk, Åslaug Helland, spesialist i onkologi, forskningsleder ved Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus, professor ved Universitetet i Oslo og leder av NorTrials-senter for kreftsykdommer og Anne-Karin Rime, president i Den norske legeforening.

Eventet arrangeres av Helse Midt-Norge RHF i samarbeid med Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF.

Les mer på arranggørens nettsider

Erfaringer fra Helseplattformen

Dagen etter, onsdag 16. august, inviterer vi til et møte og samtale der vi drøfter erfaringer og muligheter med Helseplattformen, i samarbeid med Trondheim kommune.

Vi står nå på et punkt hvor vi forbereder videre innføring av det store organisasjonsutviklingsprosjekt som Helseplattformen er, samtidig som vi allerede har høstet erfaringer fra et drøyt år med et nytt journalsystem for våre innbyggere. Vi vil dele erfaringer fra en krevende innføring hvor vi har støtt på uforutsette problemer, samtidig som våre erfaringer også viser hvilke gevinster en ny løsning kan gi oss.

Vi inviterer til en samtale hvor vi deler våre erfaringer så langt og peker på hvilke muligheter vi ser framover. Erfaringer og muligheter vil presenteres fra perspektivene til kommuner, sykehus og innbyggere. Vi vil gi deg innblikk i innovasjonspotensialet den nye løsningen gir, og innbyggerne vil formidle hvorfor de mener målet om en felles løsning med pasientens journal i sentrum må realiseres.

Les mer på arrangørens nettsider

Begge arrangementene vil strømmes fra våre nettsider.