logo Helse Midt-Norge

Samarbeider om felles retningslinjer for ambulansetjenesten (FRAm)

Denne uken samlet fagfolk seg for å drøfte felles faglige retningslinjer for ambulansetjenesten. Målet med dette initiativet er å implementere standardiserte prosedyrer og retningslinjer, med en tydelig ambisjon om å forbedre kvaliteten på tjenestene og styrke pasientsikkerheten.

Publisert 10.11.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Ambulansetjenesten i de tre helseforetakene i Midt-Norge har gjennom mange år opparbeidet verdifulle erfaringer knyttet til standardisering og harmonisering. Samarbeidet om helsefag, logistikk og IKT støttes av Prehospitale fellestjenester Midt-Norge (PFT), lagt til St. Olavs hospital. Midt-Norge har felles løsninger for ambulansetjenesten for logistikk, faglige retningslinjer, og en rekke andre områder. FRAm fungerer som et verktøy for ambulansepersonell, og har som mål å sikre enhetlig kvalitet i tjenestene gjennom retningslinjer og prosedyrer – som følges opp i kvalitetsarbeidet knyttet til virksomheten. 

Samarbeid på tvers

Det ble tatt et initiativ til samarbeid om retningslinjer over regionsgrensene alt i slutten av 2016, og modellen har vakt interesse også i andre helseforetak, som ser muligheter for at dette kan forbedre kvaliteten på tjenestene og styrke pasientsikkerheten. De seinere årene – fra 2019 da Helgelandssykehuset som første foretak søkte samarbeid - har stadig flere helseforetak ønsket å samarbeide på grunnlag av Helse Midt-Norges prinsipper og metodikk for arbeidet med kunnskapsbaserte faglige retningslinjer for ambulansetjenesten. Prehospitale fellestjenester Midt-Norge ( PFT) leder arbeidet, og er arbeidende sekretariat. 

Det er inngått formelle samarbeidsavtaler med de aktuelle klinikkene. 

- Erfaringen viser at det er mulig å oppnå enighet på tvers av foretakene – likhetene er langt større enn forskjellene - og at en oppnår vesentlig mer med å samarbeide koordinert, sier Jon Ola Wattø som er leder Prehospitale fellestjenester Midt-Norge. 

Arbeidet drives som et koordinert «spleiselag» med bidrag fra ledende fagressurser i deltakende foretak, ad hoc arbeidsgrupper, og ved månedlige møter i Interregionalt Fagråd Ambulanse(IFA).  Denne uken var fagfolk fra prehospitale tjenester over hele landet samlet på Stjørdal for å drøfte en rekke faglige temaer knyttet til retningslinjer.  

En enhetlig helsetjeneste 

  - For at befolkningen skal oppleve en enhetlig helsetjeneste er det viktig at vi har felles retningslinjer og prosedyrer for ambulansepersonell. -Vi skal nå bygge videre på det gode samarbeidet som er oppnådd, slik at vi kan bruke nettverket til å forbedre og videreutvikle ambulansetjenesten til beste for pasienter og ambulansepersonell, avslutter Wattø.

Disse foretakene samarbeider om og har felles eierskap til FRAm (Felles Retningslinjer for Ambulansetjenesten):

 • Finnmarkssykehuset HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
 • Helgelandssykehuset HF
 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • St. Olavs hospital HF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Vestre Viken HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Sørlandet HF

Det er dialog med Helse Vest RHF, OUS, Sykehuset i Vestfold HF, og Nordlandssykehuset om samarbeid.