logo Helse Midt-Norge

Samarbeidsavtale om spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen

Likeverdige helsetjenester

Helse Midt-Norge RHF og Sametinget har underskrevet en samarbeidsavtale som skal bidra til å gi den samiske befolkningen et tilbud om likeverdige helsetjenester, tilpasset pasientens språklige og kulturelle bakgrunn.

Publisert 06.06.2023
En mann og en kvinne som ser på en bok
Sametingspresident Silje Karine Muotka og styreleder i Helse Midt-Norge RHF Odd Inge Mjøen skriver under samarbeidsavtale

Avtalen skal også bidra til økt dialog og samarbeid mellom Sametinget og Helse Midt-Norge RHF.

Samisk bakgrunn

Hver eneste dag behandles samiske pasienter ved sykehusene i helseregionen vår. De får i all hovedsak dekket sine behov gjennom den ordinære spesialistheletjenesten, men spesialisthelsetjenesten vet ikke alltid at pasienten har samisk bakgrunn.  

- De aller fleste gangene behandles samiske pasienter uten at vi er oppmerksomme på utfordringene disse pasientene kan ha i møte med helsetjenesten. Vi har et “sørge for” ansvar for å gi god kvalitet og likeverdige tjenester til alle samer i vår region,om de er fra Saltfjellet i nord til Femunden i sør og er sørsamiske, lulesamiske eller nordsamiske, sier Odd Inge Mjøen som er styreleder i Helse Midt-Norge RHF.

Interregionalt samarbeid

Helse Nord RHF har initiert og ledet et interregionalt arbeid ved å lage handlingsplaner i alle regioner. Dette har resultert i strategidokumentet “Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen” som ble styrebehandlet i Helse Midt-Norge RHF for snart tre år siden. Etter dette har det blitt jobbet med å etablere en overordnet handlingsplan for Helse Midt-Norge og to av helseforetakene i regionen har egne, mer detaljerte handlingsplaner.

Overordnete mål

De overordnede målene for samarbeidet er å bidra til kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenestene til den samiske befolkningen. Spesialisthelsetjenesten skal:

  • Utvikle kompetanse om samisk språk, kultur og historie
  • Sikre bedre samarbeid mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten rundt samiske pasienter
  • Øke bevisstheten hos medarbeidere og befolkning om at vi også gir helsetjenester til samiske pasienter
  • Sikre økt samisk medvirkning på utviklingen av spesialisthelsetjenester

For å nå disse målene vil samarbeidet med Sametinget, Helse Nord RHF, SANKS, Sørsamisk helsenettverk og samisk helseteam være helt avgjørende.

Helseundersøkelsen SAMINOR 3

Sametinget og Helse Midt-Norge RHF skal i samarbeid bidra til å legge forholdene til rette for en god gjennomføring av helseundersøkelsen SAMINOR 3 i Midt-Norge. Helse Midt-Norge RHF har derfor tildelt Norges arktiske universitet (UiT) og Senter for samisk helseforskning 3,5 millioner kroner som bidrag til gjennomføringen av denne viktige helseundersøkelsen.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Her er administrerende direktør Stig A. Slørdahl, styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF sammen med Sametingspresident Silje Karine Muotka og rådsmedlem i Sametinget Runar Myrnes Balto under markeringa av avtalesigneringen.