logo Helse Midt-Norge

Stram økonomistyring i 2024

Det blir stram økonomistyring for sykehusene i Midt-Norge også i 2024, men AIO-prosjektet ved Ålesund sjukehus er sikret lån og etableringen av DMS i Kristiansund tilgodeses med ekstra midler i forslag til Statsbudsjett for 2024.

Helse Midt-Norge
Publisert 06.10.2023
En person som holder en spargris

-          Det er usikkerhet knyttet til prognoser for prisutvikling og kostnader for neste år, men intensjonen er at spesialisthelsetjenesten skal ha en realvekst på 1,2 prosent. Vi har en jobb å gjøre for å for å redusere antall fristbrudd og korte ned ventetid til planlagt behandling. Særlig utfordrende er den økningen vi har innen tvungen omsorg og det er behov for en utvidelse av sikkerhetsbygget på Østmarka i Trondheim. Uten finansiering av dette må vi trolig øke vårt kjøp av private tjenester for å dekke behovet, sier styreleder Odd Inge Mjøen.

Helse Midt-Norge har søkt om lån på 200 millioner kroner for å etablere flere nasjonale døgnplasser for dømte innen tvungen omsorg på Østmarka. I forslaget til statsbudsjett er prosjektet nevnt, men det er ikke foreslått lån til dette i 2024.

Samlet låneramme for oppgradering og nybygg ved Ålesund sjukehus er foreslått til 881 mill. kroner (per 1. juli 2023). Av dette er 120 mill. kroner foreslått i budsjettet for 2024. AIO-prosjektet omfatter akuttmottak, intensiv og operasjonsavdelingen. Oppgraderingen vil gi sykehuset økt behandlingskapasitet samt bedre drift.

I 2022 og 2023 ble det bevilget midler til Helse Midt-Norge RHF knyttet til tiltak for forsvarlig og stabil bemanning i Helse Møre og Romsdal HF. Dette foreslås videreført med 27,6 mill. kroner i 2024. I tillegg kommer et tillegg på 25 mill. kroner for å styrke det distriktsmedisinske senteret som skal erstatte Kristiansund sjukehus. Tilskuddet er varig og vil legge til rette for nødvendige investeringer for å samle det polikliniske tilbudet innen psykisk helsevern.