logo Helse Midt-Norge

Tiltakspakke for St. Olavs

Det utarbeides nå en tiltakspakke til en kostnad mellom 55-80 millioner kroner for innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital. I tillegg får helseforetaket et ekstra driftstilskudd på 100 millioner.

Publisert 02.11.2023
Styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF.

Utforming av tiltakspakken skjer i dialog med St. Olavs hospital. Koordineringskontoret for innføring av Helseplattformen skal sørge for at tiltakene samordnes med pågående arbeid for å utbedre journalsystemet. Det vil bli trukket inn ressurser både fra Epic, Helseplattformen AS og Hemit HF i arbeidet som blant annet er knyttet til forbedret brukervennlighet, prosedyrer og arbeidsprosesser, lokale tilpasninger samt bedre og mer effektiv support og feilhåndtering.


Samordning


- I tråd med vårt nylig avholdte foretaksmøte i Helse- og omsorgsdepartementet, er det tatt initiativ til en samordning av ressurser i Hemit HF og Helseplattformen AS. Det skal raskt forsterke innsatsen vår. Det er avgjørende at vi utnytter kompetansen i disse IKT-miljøene på en effektiv måte. Vi vil også se på om det på sikt kan være fornuftig å organisere dette annerledes og legger opp til å utrede dette nærmere, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF.


Det er allerede iverksatt tiltak som en forventer vil gi umiddelbar virkning på den samlede ressursutnyttelsern for Helseplattformen AS og Hemit HF. Dette gjelder for kundesenter, integrasjonsdrift, drift av teknisk driftsplattform og rapportering. I tillegg er det satt i gang en lang rekke mindre tiltak knyttet til erfaringsoverføring, ressursutleie og løsning av enkeltoppgaver.