logo Helse Midt-Norge

Veien videre for Helseplattformen

Onsdag ble det avholdt felles foretaksmøte for helseforetakene i Midt-Norge der det ble gitt tydelige styringssignaler for videre arbeid med og utrulling av Helseplattformen for sykehusene i regionen.

Publisert 08.11.2023
En mann med grått hår
Styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF.

- Bestillingen som helseforetakene våre nå har fått kommer som en oppfølging av de føringer vi har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet i form av det avholdte foretaksmøtet vårt 27. oktober og påfølgende styrebehandling i Helse Midt-Norge RHF forrige uke, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF.

Mjøen sier det er god progresjon i forbedringsarbeidet som er iverksatt og det tilføres nå både økonomi og tas grep for å sikre ressurstilgang framover.

- Det er nå 19 kommuner som har tatt i bruk løsningen. Vi ønsker en konstruktiv dialog med både fagmiljøer og brukerne framover. Vi erkjenner at vi har hatt større utfordringer enn ventet på St. Olavs hospital, men i tiltakspakken som nå utformes vil det bli lagt vekt på økt brukertilpasning og at vi skal ha en trygg og sikker løsning for innbyggere og helsetjenesten i vår region, sier Mjøen.

Vedtak som gjøres i formelle foretaksmøter er det instrumentet som eier bruker for å formalisere styringen av et helseforetak. Helse Midt-Norge RHF innkalte alle de tre sykehusforetakene (St. Olavs, Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag) til møtet i dag onsdag sammen med Hemit HF (helseregionens eget IKT-selskap) og ga med det tydelig bestilling for hvordan spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge legger opp veien videre for innføring av Helseplattformen.

Her er vedtakene fra foretaksprotokollene oppsummert:

  • Helseforetaket skal sørge for forsvarlige journal- og informasjonssystemer innenfor rammene av regionale beslutninger om løsningsvalg og nasjonale krav. Tidsplan for innføring av Helseplattformen i Helse Midt-Norge besluttes av styret i Helse Midt-Norge RHF.
  • St. Olavs hospital skal, i henhold til innføringsplanen og i dialog med Helse Midt-Norge RHF, bidra med nødvendige personellressurser i innføringen av Helseplattformen i de øvrige helseforetakene.
  • Helseforetaket skal, for å understøtte pasientsikkerheten, videreføre og styrke arbeidet med å sikre at prosedyrer knyttet til innføring og bruk av Helseplattformen er etablert og etterleves. Helseforetaket skal i samarbeid med øvrige helseforetak sørge for at det etableres regionale prosedyrer der dette er hensiktsmessig, og sikre en god forvaltning av disse.
  • St. Olavs hospital HF tildeles et driftstilskudd på 100 millioner NOK for 2023 knyttet til innføringen av Helseplattformen.
  • Helseforetaket skal bidra i konkretisering og gjennomføring av en regional tiltakspakke, for å avhjelpe den særskilt utfordrende situasjonen ved St. Olavs hospital knyttet til innføringen av Helseplattformen, herunder forbedre brukervennligheten i Helseplattformen. Helse Midt-Norge RHF vil koordinere arbeidet med tiltakspakken i tett samarbeid med St. Olavs hospital HF og de øvrige helseforetakene.
  • Helseforetaket skal, i henhold til vedtak i styremøtet i Helse Midt-Norge RHF 2. november 2023, bidra til å styrke og bedre kommunikasjon og dialog rundt Helseplattformen.
  • Helseforetaket skal ha fokus på kostnadsreduserende tiltak for å sikre en underliggende drift som er i balanse.
  • Hemit HF skal, i henhold til protokoll fra Foretaksmøtet med Helse Midt-Norge RHF den 27. oktober 2023, bidra i arbeidet med å utrede hvordan den samlede IKT-kompetansen i Hemit HF og Helseplattformen AS kan benyttes mer effektivt, herunder utredning av en samling av fagmiljøene. Helseforetaket skal delta i arbeidet både operasjonelt og styringsmessig for å sikre god framdrift og resultat.  

Du finner foretaksprotokollene i fulltekst på vår styreadministrasjon.