logo Helse Midt-Norge

Videreføring av Helseplattformen

Onsdag 13. desember tar styret for Helse Midt-Norge RHF stilling til videre innføring av Helseplattformen for sykehusforetakene i regionen. I forslag til vedtak legges det opp til å iverksette tiltak som skal ivareta både pasientsikkerheten og framdriften.

Publisert 11.12.2023
En blå sirkel med en hvit sirkel i midten

Det blir mulig å følge styremøtet som tilhører på Teams – Klikk her. Møtestart onsdag er kl. 0800 og første sak omhandler Helseplattformen.


Du kan lese saksframlegget på vår styreadministrasjon på nett.


Dette er forslaget til vedtak som legges fram:

  1. Styret i Helse Midt-Norge anerkjenner den risiko og sårbarhetsanalysen som Helse Møre og Romsdal har gjennomført per november 2023, og den usikkerheten som ansatte i helseforetaket opplever knyttet til innføringen av Helseplattformen.  
  2. En utsettelse av innføringen av Helseplattformen i to år vil ha store konsekvenser for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Styret i Helse Midt-Norge ber administrerende direktør å iverksette tiltak som skal legge til rette for å opprettholde opprinnelig innføringsplan med mulige tilpasninger, samtidig som pasientsikkerheten ivaretas.
  3. For å styrke driftssituasjonen i forbindelse innføringen av Helseplattformen tildeler styret i Helse Midt-Norge RHF Helse Møre og Romsdal HF 30 millioner kroner i 2023 og en ramme for ekstra tiltak på inntil 30 millioner kroner i 2024.
  4. Styret i Helse Midt-Norge ber administrerende direktør etablere en dialog med Helse Møre og Romsdal om videre innføring, inklusive konsekvenser for SNR-prosjektet. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en sak med vurdering av innføringsprosjektet i styremøte i februar 2024.