logo Helse Midt-Norge

Viktig milepæl innfridd

Etter ett års bruk av Helseplattformen har arbeidet med optimalisering, feilretting og opplæring vært høyeste prioritet. Denne uken ble milepælen, "Optimalisering, Feilretting, Opplæring", godkjent av Styringsgruppen og den operative styringsgruppen (OSG), med et unntak innen styringsdata.

Publisert 10.11.2023
Logo, ikon

- Det har vært helt avgjørende at feilretting og optimalisering av løsningen har hatt god fremdrift, og at avvikene fra Helsetilsynsrapporten nå er i ferd med å lukkes, for at Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag kan ta i bruk Helseplattformen som forutsatt i 2024, sier adm.dir. Stig A. Slørdahl.

Videre utrulling

Stor innsats er lagt ned for å håndtere strakstiltakene knyttet til Statens helsetilsyns rapport etter tilsyn med Helseplattformens innføring ved St. Olavs Hospital. Arbeidet med risikoreduserende tiltak knyttet til Helsetilsynsrapporten med frist utgangen av oktober er nå fullført og godkjent. Øvrige tiltak som omhandler helsetilsynets rapport foreligger det planlagte leveranser for i 2024. Det gjenstår arbeid med styringsdata, men dette er ikke til hinder for videre utrulling for Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag.


Delmilepælen som omfatter styringsdata er ikke godkjent fordi det fortsatt er feil i rapporteringen til Norsk pasientregister (NPR) når det gjelder ventetider. Det jobbes også videre med tiltak for å få oversikt over andre viktige styringsdata, som avtalebrudd og pakkeforløp for kreft. I henhold til milepælsplanen blir resterende avvik i rapporten fra Statens helsetilsyn ivaretatt og det foreligger en god plan med god fremdrift for videre oppfølging.

Stor innsats av alle ansatte

- Ansatte ved St. Olavs hospital og i Helseplattformen har lagt ned en imponerende innsats i dette krevede arbeidet. Utfordringene for sykehuset har vært større enn forventet og det har tatt lengre tid å komme i mål enn forutsatt. Samtidig er situasjonen i bedring selv om det gjenstår en del arbeid før vi er i mål, sier leder for styringsgruppen og direktør for eierstyring, Ingvill Kvernmo i Helse Midt-Norge.


Det er til sammen gjennomført over 16 000 endringer i løsningen etter at St. Olavs tok den i bruk i november 2022. Disse endringene kommer som følge av både arbeid ved de tre planlagte oppgraderinger av Epic, håndtering av innmeldte saker og arbeidet med optimalisering og feilretting. Innføringen av Helseplattformen har i særlig grad vært utfordrende for St. Olavs hospital og det er lagt ned et stort arbeid for å ivareta pasientsikkerhet, rette opp feil og forbedre løsningen. Dette arbeidet har fortsatt ha høy prioritet.

Brukervennlighet

Det er satt i gang et arbeid for å forbedre brukervennligheten av systemet, men leveransene som ble levert nå påvirker i liten grad brukervennligheten direkte. Derfor kan det ikke forventes at ansatte opplever vesentlige forandringer i sitt daglige bruk av systemet. Å forbedre brukervennligheten vil ha høy prioritet fremover og dette vil gi resultater etter hvert.