logo Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge går til innkjøp av private rehabiliteringstjenester

Helse Midt-Norge RHF lyser i dag ut anbudskonkurranse for nye rehabiliteringstjenester.

Publisert 14.06.2024
En kvinne som holder en hanske
Foto: Colourbox

- Tjenestene som leveres av private leverandører er en viktig del av helheten i spesialisthelsetjenesten, og vi håper de kompetente fagmiljøene vi har innen rehabilitering i Midt-Norge vil levere tilbud, sier Ragnhild Johansen, konstituert fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF  

Målet med anskaffelsen er at flere pasienter skal få tilbud om rehabilitering samtidig som vi får modernisert innholdet i rehabiliteringsforløpene. Riksrevisjonen pekte nylig på at det var nødvendig å oppdatere de private avtalene i henhold til kunnskapspraksis. 

Anskaffelsen er basert på en grundig analyse av behovet som er gjort sammen med fagfolk fra sykehusene, representanter fra kommunene og brukerrepresentanter. I tillegg til anskaffelsen av private tjenester vil Helse Midt-Norge RHF satse på økt rehabiliteringstilbud i sykehusene. Sykehusene har et spesielt ansvar for pasienter som trenger rehabilitering rett etter en akutt sykdom eller skade, og dette feltet ser vi behov for å styrke. Totalt vil tilbudet innen spesialisert rehabilitering styrkes og alle pasienter som har behov for spesialisert rehabilitering skal få det. 

Se anbudet her

Nye avtaler fra juli 2025 

Avtalene vi har med private leverandører i dag var tidsbegrenset slik at ny anskaffelse er helt nødvendig. Nye avtaler må være klare for oppstart 1. juli 2025. Anbudskonkurransen vi nå lyser ut har blitt utsatt i påvente av stortingsbehandlingen av Nasjonal helse- og samhandlingsplan, og derfor er tida knapp for å rekke forhandlinger og tildeling. Hele prosessen må være ferdig før nyttår slik at leverandører får tilstrekkelig tid til å gjøre nødvendige forberedelser etter tildeling og kontraktsinngåelse. Tilbudsfristen er derfor satt til 28. august.  

- Vi forstår at det er utfordrende for leverandørene at dette kommer i en periode med ferieavvikling. Derfor har vi økt tilbudsfristen fra 30 til 75 dager. I tillegg har vi hatt en veiledende kunngjøring som skulle gjøre det lettere å forberede seg på utlysingen som kommer i dag, sier Johansen.

Det vil bli mulig å få svar på spørsmål ut uke 29. Etter noen uker ferie blir det på nytt mulighet for spørsmål eller avklaringer mellom 14. og 21. august.  

Rehabilitering i en ny tid 

De nye avtalene vil bli oppdatert i henhold til kunnskapspraksis, og flere har for eksempel pekt på at det er et stort potensiale for bedre bruk av digitale verktøy i tillegg til vanlig oppfølging. Det kan spare belastende reiser og gi bedre effekt av et rehabiliteringsopphold hvis det planlegges godt gjennom digital kartlegging og videokonsultasjoner. Mange ønsker også videokonsultasjoner som oppfølging eller for å få til bedre samarbeid med lokalt hjelpeapparat. Dette vil det bli lagt vekt på i de nye avtalene.  

Rehabilitering i sykehus 

Som en del av det helhetlige arbeidet med å styrke rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten, styrker vi samtidig tidlig rehabilitering i sykehus. Dette er svært viktig for blant annet unge mennesker som har vært gjennom store skader eller alvorlig sykdom og som trenger rehabilitering som er tett integrert med behandling i akuttavdelingene. I Midt-Norge har vi spesialiserte rehabiliteringsavdelinger ved alle våre helseforetak, men ikke alle diagnosegrupper har lik tilgang til rehabilitering. Både riksrevisjonen og nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi har i gjentatte rapporter påpekt manglende rehabiliteringstilbud til alvorlig skadde pasienter som ikke har skade på nervesystemet. Dette ønsker vi å gjøre noe med.  

Totalt vil endringene føre til at flere pasienter får den rehabiliteringa de trenger i spesialisthelsetjenesten.  

I tillegg skal vi bli bedre på samarbeid med kommunene slik at pasientene opplever sammenhengende tjenester. Dette blir en viktig oppgave for Helsefellesskapene framover. 

Desentraliserte tilbud 

Det er viktig for Helse Midt-Norge RHF at alle skal ha lik rett til rehabilitering uavhengig av hvor man bor og om det er vanskelig å reise til og fra tilbud. Derfor legges det opp til desentraliserte tilbud og mulighet for overnatting i de tilbudene der det ikke er medisinsk nødvendig med tilsyn og pleie på natt. Like mange pasienter som før vil få tilbud med mulighet for overnatting også i de nye avtalene, og det vil ikke være ekstra kostnader for pasientene forbundet med dette.  

Forutsigbarhet – og fleksibilitet i avtalene 

For at leverandørene skal ha forutsigbarhet legges det opp til en avtaleperiode på åtte år med mulighet til å forlenge to år inntil to ganger slik at den totale varigheten kan være hele åtte år. I løpet av en så lang tidsperiode kan behovet i regionen endre seg. Avtalen legger derfor til rette for fleksibilitet og mulighet for å øke eller tilpasse tilbudet om det skulle være behov for det.