logo Helse Midt-Norge

Lyser ut 170 mill. kr til nasjonale, kliniske behandlingsstudier

De regionale helseforetakene lyser i 2024 åpent ut ca. 170 mill. kroner til nasjonale, kliniske behandlingsstudier. Søknadsfrist er 15. mai.

Publisert 14.02.2024
En lege på et sykehus
Foto: Mostphotos

For samtlige søknader settes det krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner, tilrettelegging for lik tilgang for pasienter nasjonalt og brukermedvirkning. 

Det skriver Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) på sine nettsider

I årets utlysning vil det bli gitt prioritet til søknader som omhandler klinisk behandlingsforskning innen protonterapi. Det forutsettes imidlertid at søknadene vurderes som støtteverdige innenfor rammen av utlysningen etter faglig vurdering som for øvrige søknader.

Det gjøres oppmerksom på at KLINBEFORSK imøteser studier med bruk av ny studiedesign for tilrettelegging for persontilpasset medisin og gjennomføring av desentraliserte kliniske studier.

I tråd med Nasjonal strategi for persontilpasset 2023-2030 skal søknader om programmidler fra KLINBEFORSK inkludere og redegjøre for bruk av eksplorative markører for stratifisering og persontilpasning der det er relevant.

Søknadsfrist for utlysningen er satt til 15. mai 2024 kl. 16:00

Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende:

 • Søknadsrammen per prosjekt er satt til 7-25 mill. kr for en prosjektperiode på inntil 5 år.
 • Søknadens prosjektbeskrivelse og alle vedlegg skal skrives på engelsk. Se for øvrig krav til prosjektbeskrivelsen som beskrevet under føringer. Søknadene skal følge disse rammebetingelsene med hensyn til varighet, maksimalt støttebeløp, budsjettelementer etc.
 • Prosjektet skal være ledet fra en søknadsberettiget institusjonmed forankring i institusjonens forskningsledelse.
 • Prosjektet skal inkludere brukermedvirkning og samarbeidspartnere i alle fire helseregioner fra minst én av de angitte søknadsberettigede institusjonene. Samarbeidspartnere skal være oppført i søknadsskjema.
 • Det skal legges til rette for pasientinklusjon fra alle helseregioner.
 • Søknaden skal følges av CV med publikasjonsliste for prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere fra hver av de tre øvrige regionene (maks. 5 sider per deltaker)

Alle søknader til KLINBEFORSK skal fremmes gjennom søknadsportalen eSøknad.

Se hele utlysning på KLINBEFORSK sine nettsider

Hva er KLINBEFORSK?

 • Kliniske studier skal gi pasienter mulighet til å motta ny og utprøvende behandling og utføres med formål om å bygge et kunnskapsgrunnlag for forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering.
 • I dag er tilbudet om utprøvende behandling begrenset fordi det pågår for få og for små kliniske studier i Norge.
 • For å imøtekomme behovet for flere større nasjonale kliniske studier av høy kvalitet og med forutsigbar finansiering, har Helse- og omsorgsdepartementet fra 2016 ønsket å etablere en nasjonal satsing på kliniske multisenterstudier i helseforetakene.
 • Studiene skal svare til behov identifisert av pasienten, tjenesten, beslutningstakere og forskerne selv.
 • Satsingen er organisert som Program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK).

Kilde: kliniskforskning.rhf-forsk.org