logo Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF setter økt fokus på rehabilitering

For at flere pasienter skal få tilgang til rehabiliteringstjenester, ønsker Helse Midt-Norge en dreining av tjenestene.

Publisert 24.01.2024
Sist oppdatert 09.02.2024
En mann med armene i kors
Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Rehabilitering er viktig for funksjon, livskvalitet og deltakelse i samfunnet. Spesialisthelsetjenesten har et særskilt ansvar for rehabilitering når det er behov for spesialisert kompetanse, når det er stor grad av kompleksitet eller det er behov for høy intensitet.

Helse Midt-Norge RHF har nå gjennomført en behovsvurdering av spesialiserte rehabiliteringstjenester for befolkningen i Midt-Norge fra 2025. Vurderingen er gjort i samarbeid med en arbeidsgruppe som har bestått av representanter fra de tre helseforetakene, kommunene, fra de tre helsefellesskapene, i tillegg til brukerrepresentanter.

Les rapporten om behovsvurdering her

Rehabilitering i Midt-Norge

Ifølge Samdatarapporten er Helse Midt-Norge RHF den regionen som utfører mest spesialisert rehabilitering. Omtrent 12 av 1000 innbyggere får rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge, mens landsgjennomsnittet ligger på 8,9 av 1000 innbyggere.

- Rehabilitering er både nyttig og lønnsomt og bør være en del av alle pasientforløp der livet brått har blitt forandret eller der funksjonsnivået har endret seg betydelig. Det ytes helsetjenester av høy kvalitet hos våre ideelle og private leverandører og vi er også opptatt av kontinuitet og forutsigbarhet for at det skal kunne bygge opp gode desentraliserte tilbud og robuste fagmiljø, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF Björn Gustafsson.

Samtidig, påpeker han, skjer det endringer i kunnskapsgrunnlaget som gjør at tjenestene av og til må endre seg.

De regionale helseforetakene svarte i 2023 ut et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet der konklusjonen var at det er indikasjon på et overforbruk i senfase som omfatter tilbudet kommunene bør ha hovedansvar for. Tilsvarende var det et underforbruk av rehabilitering i tidlig fase som omfatter tilbud helseforetakene vanligvis har hovedansvaret for. Helsepersonellkommisjonens rapport viser også at vi må tenke nytt rundt hvordan vi utnytter helsevesenets ressurser.

Drivere for endring

Vi kan ikke forvente at økonomi og ressurser til spesialisthelsetjeneste øker fremover. I Helse Midt-Norge RHFs regionale utviklingsplan presenteres fire store drivere for endring som vi må ta hensyn til:

 1. En aldrende befolkning.
 2. Ny kunnskap og ny teknologi. Dette kan bety at flere overlever alvorlig sykdom og trenger rehabilitering, men utfordrer oss også til å fase ut og erstattet gamle, ressurskrevende og mindre effektive metoder.
 3. Stigende forventninger til helsevesenet.
 4. Press på økonomisk og personellmessig bærekraft. Vi skal levere fremragende helsetjenester også fremover, av samme eller bedre kvalitet, men med færre ressurser.

Dreining av tjenestene

Målet med endringene er altså at flere pasienter får tilgang til rehabiliteringstjenester. Derfor ønsker Helse Midt-Norge RHF en dreining av tjenestene i form av:

 • Satsing på tidlig rehabilitering (integrert med medisinsk behandling i akutt fase)
 • Effektive rehabiliteringsløp slik at flere får tilgang til spesialisert rehabilitering av høy kvalitet og med god ressursutnyttelse
  • Kortere opphold – som vil få flere gjennom
  • Dreining mot dagopphold og poliklinikk, dag + overnatting
  • Økt bruk av digitale verktøy som supplement for å flytte tjenestene nærmere hjemmet
 • God samhandling med kommunene for smidig overgang til langvarig oppfølging der det er behov for det